Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi


Šicki PDF-ka

2011 - '10 - '09 - '08 - '07 - '06 - '05 - '04 - '03 - '02 - '01 - '00 -
1999 - '98 - '97 - '96 - '94 - '93 - '92 - '90 - '86 - '85 - '84 - '83 - '78 - '76 - '71 - '69 - '67 - '66 - '65 - '62 - '63 - '58 - '57 - '53 - '50 - '49 - '48 - '47 - '43 - '41 - '39 - '36 - '35 - '31 - '19 - '10 - '06 - '00 -
1846 - '44 -

2011

Vajčak #1, VALALski hlaśňik / Revue for East Slovak literature, jeśeň 2011
Gu: Peter Moskaľ "Moski", Ivan Meďeši "Šuker", DavidovskaKreu, Mirko Horňak "Kole", Jožko Jenčo, KĽUD, Ruski Kerestur

2010

MAKoff10 - J. T a m a š - zost.: Dzeci z urbanoho humna - Antologija literaturi generaciji 1990-2010. "Ruske slovo" Novi Sad 2010.
Gu: MAK, Zlatka Čizmar, Miron Džuňa, Vladimir Edelinski "Ede", Mirko Horňak "Kole", Zlatko Hrubeňa "Treňo", Oľeg Kolbas "Kolbi", Marko Markovič, Ivan Meďeši "Šuker", Sašo Paľenkaš, Ľubomir Papuga, Siniša Sopka , Boris Varga, Slavko Vinaji "Vinko", Sergej Žiroš

S. S o p k a : Halfway to sanity. Mak 2010/1 "Ruske Slovo" Novi Sad, str.10-12.
Gu: Siniša Sopka, MAK, Expedicija '64

L. K i m a k o v á : Lexika viažuca sa na tradičné obrady v obci Davidov. Diplomová práca FF UK v Bratislave, Katedra slovenského jazyka, 2010.
Gu: Davidov

P. K a r p i n s k ý : Niekoľko poznámok k súčasnému stavu sotáckych nárečí v okolí Humenného. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Prešov - Kokošovce - Sigord 3.-5. 12. 2008) 2010, str. 318-325.
Gu: Sotaki

J. D o r u ľ a : Základy slovenského vlastenectva. SLAVICA SLOVACA - ROČNÍK 45 - 2010 - ČÍSLO 2
Gu: Americki Slovaci

2009

P. Š o l t é s : Tri jazyky, štyri konfesie. Etnická a konfesionálna pluralita na Zemplíne, Spiši a v Šariši. Bratislava 2009.
Gu: Peter Šoltés

S. S. S k o v r i d : Jazyk(i) rusin v onlajn-režime // Meždunarodnyj naučnyj simpozium "Slavjanskie jazyki i kultury v sovremennom mire". Moskva, MGU, 24-26 marta 2009 g.: Trudy i materialy. M. 2009. S. 317-318.
Gu: S. S. Skovrid

2008

K. Ž e ň u c h o v á : Samuel Cambel a jeho zbierky folklórnych naratívov v kontexte výskumu ľudovej prózy na Slovensku. Etnologické rozpravy 2/2008.
Gu: Samo Czambel

V. K o v á č o v á : Včerajšok a dnešok sotáckych dialektov severovýchodného Zemplína v pohľade bádateľa-autochtóna. VARIA XVI. Zborník materiálov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička 8. - 10. 11. 2006), Bratislava 2008, str. 286-293.
Gu: Sotaki

M. C h o c h o l : Slovanský jazykový atlas - minulosť, súčasnosť, budúcnosť. Článok je súčasťou riešenia grantového projektu agentúry VEGA č. 2/0076/08 Slovanský jazykový atlas.
Gu: Martin Chochol

Andrej Mizerák a jeho gajdica. Korene Šariša. Prešov 2008.
Gu: Gajdica

MAKoff5 - M. H o r ň a k "K o l e": Chto ostatňi čači. Novi Sad 2008.
Gu: MAK, Mirko Horňak "Kole"

2007

MAKoff4 - Ivan Meďeši: Chtoška od mňe dvoch ňenormalni. Novi Sad 2007.
Gu: MAK, Ivan Meďeši "Šuker"

P. K o v a ľ : Ján Ruman a jeho pohľad na slovensko-rusínske vzťahy na severovýchodnom Slovensku v 30. rokoch 20. storočia. Dejiny - internetový časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove - č. 1/2007.
Gu: Peter Kovaľ

P. K o v a ľ : Slovenskí dejatelia a etnické hranice na severovýchode Slovenska v druhej polovici 19. a v prvých rokoch 20. storočia. Dejiny - internetový časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove - č. 2/2007.
Gu: Peter Kovaľ, Ondrej R. Halaga, Samo Czambel

J. J a n e k : Život Franka Sakalského. Crestdale, West Bloomfield, MI, 2007. (Ľem paru perši strani)
Gu: Americki Slovaci

2006

MAKoff3 - Obecana žem. Novi Sad 2006.
Gu: MAK, Mirko Horňak "Kole", Ivan Meďeši "Šuker", Ľubomir Papuga, Siniša Sopka , Boris Varga,

K. V. L i f a n o v : Ešte raz o jazyku východoslovenských Publikácií v USA. Slovenská reč, č. 5, roč. 71, 2002, str. 282.
Gu: Konstanťin Ľifanov, Americki Slovaci

K. Ž e ň u c h o v á : Pôsobenie Samuela Cambla medzi dialektológiou a folkloristikou. SLAVICA SLOVACA - ROČNÍK 41 - 2006 - ČÍSLO 1.
Gu: Samo Czambel

P. K o v a ľ : Lubor Niederle a Samuel Czambel - český a slovenský pohľad na slovensko-rusínske etnické hranice na začiatku 20. storočia. Dejiny - internetový časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove - č. 1/2006.
Gu: Peter Kovaľ, Samo Czambel

V. K o v á č o v á : Disparitné tendencie vývoja podvihorlatského a polaboreckého podtypu sotáckych dialektov severovýchodného Zemplína. VARIA XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra - Šintava 8. - 10. 12. 2004), Bratislava-Nitra 2006, str. 274-278.
Gu: Sotaki

M. C h o c h o l : Zo zemplínskej kuchyne. VARIA XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra - Šintava 8. - 10. 12. 2004), Bratislava-Nitra 2006, str. 279-285.
Gu: Martin Chochol

M. C h o c h o l : K morfológii zemplínskych nárečí. In: Varia XIII. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov. 2006, str. 17-21
Gu: Martin Chochol

J. K a č a l a , R. K r a j č o v i č : Prehľad dejín spisovnej sovenčiny. Matica slovenská, Martin 2006.

A. E. P o e , T. M a d a r a s : Havran vichodňarski. Michalovce 2006.

2005

Keresturski Pendrek #6. Dakedi čuveni; teraz na dnu. Oktober 2005, Ruski Kerestur. (na čitaňe)
(na ciskaňe)
Gu: Keresturski Pendrek, Ruski Kerestur, Zdravko Plančak "Zdike", Slavko Vinaji "Vinko", Siniša Sopka , Ivan Meďeši "Šuker", Zlatko Hrubeňa "Treňo", Oľeg Kolbas "Kolbi", Mirko Horňak "Kole",

Keresturski Pendrek #5. Freak roll zin. Jun 2005, Ruski Kerestur. (na čitaňe)
(na ciskaňe)
Gu: Keresturski Pendrek, Ruski Kerestur, Zdravko Plančak "Zdike", Slavko Vinaji "Vinko", Siniša Sopka , Ivan Meďeši "Šuker", Zlatko Hrubeňa "Treňo", Oľeg Kolbas "Kolbi", Mirko Horňak "Kole",

K. V. L i f a n o v : Jazyk vostočnoslovackich pubľikacij v SŠA (koňec XIX - načalo XX vv.) - Munchen: Lincom Europa, 2005. (Nateraz ľem obśah publikaciji)
Gu: Konstanťin Ľifanov, Americki Slovaci

I. R i p k a : Poznámky o jazyku slovenskej tlače v USA na konci 19. storočia. Slovenská reč, č. 3, roč. 70, 2005, str. 166.
Gu: Konstanťin Ľifanov, Americki Slovaci

P. Z u b k o : Slávenie sviatkov gréckokatolíkmi na území spoločnom s rímskokatolíkmi podľa relácií z roku 1794. SLAVICA SLOVACA - ROČNÍK 40 - 2005 - ČÍSLO 1.
Gu: Peter Zubko

V. K n o l l : "Kvitok karpatski z daľekoho kraju" - Historie, kultura a jazyk Rusínů v srbské Vojvodině. In.: Navýchod 3/2005, FF UK Praha.
Gu: Vladislav Knoll, Bačinci, Ďurďov, Gospoďinci, Kocur, Mikloševci, Nove Orachovo, Petrovci, Piškurevci, Ruski Kerestur

V. R á b i k : Rusíni a valašskén obyvateľstvo na východnom Slovensku v stredoveku. Historický časopis - roč. 53 - rok 2005 - 2. - str. 217. - 242.
Gu: ...

2004

F. B u f f a : Slovník šarišských nárečí. 2004.
Gu: Ferdinand Buffa

Keresturski Pendrek #4. Freak roll zin. December 2004, Ruski Kerestur. (na čitaňe)
(na ciskaňe)
Gu: Keresturski Pendrek, Ruski Kerestur, Zdravko Plančak "Zdike", Slavko Vinaji "Vinko", Siniša Sopka , Ivan Meďeši "Šuker", Zlatko Hrubeňa "Treňo", Oľeg Kolbas "Kolbi", Mirko Horňak "Kole",

P. S a b o l o v á - J e l í n k o v á : Jak me hutoreľi. Krátky slovník nárečia slovenského - straśčanskoho. 2. rozšírené vydanie, Mesto Stražské 2004.
Gu: Stražske

K. V. L i f a n o v : Jazyk ustava "Pervovo vengero-slovackovo obščestva podďerživajuščevo pri boľezňi" (Ňju-Jork, 1887). Slavjanskij vestňik, č. 2, 2004, str. 608.
Gu: Konstanťin Ľifanov, Americki Slovaci

K. Ž e ň u c h o v á : Ľudová próza zo zbierok Sama Cambla a Volodymyra Hnaťuka - prameň etnickej jazykovej a religióznej identifikácie Slovákov. SLAVICA SLOVACA o ROČNÍK 39 o 2004 o ČÍSLO 2.
Gu: Samo Czambel, Volodymir Hnaťuk

2003

M. L e j k o : Svadba z Ňižného Žipova (vešeľe). Žipov 2003
Gu: Ňižni Žipov

K. V. L i f a n o v : K otázke podstaty jazyka východoslovenských publikácií z USA konca 19. - začiatku 20. storočia. Slovenská reč, č. 6, roč. 68, 2003, str. 340.
Gu: Konstanťin Ľifanov, Americki Slovaci

K. Ž e ň u c h o v á : Samuel Cambel v kontexte slovenskej folkloristiky. SLAVICA SLOVACA - ROČNÍK 38 - 2003 - ČÍSLO 2.
Gu: Samo Czambel

2002

K. V. L i f a n o v : Hierarchia tzv. kultúrnych jazykov v pamiatkach spred bernolákovského obdobia. Slovenská reč, č. 1, roč. 67, 2002, str. 19.
Gu: Konstanťin Ľifanov, Kaľvinski kňižki

S. S. S k o v r i d : Pozdňepraslavjanskoe ďiaľektnoe čľeňeňie // Filologičeskij sborňik pamjaťi profesora Samuila Borisoviča. Moskva 2002. S. 53-62.
Gu: S. S. Skovrid

2001 + 2002

P. Š o l t é s , P. Ž e ň u c h : Sociálne a spoločenské postavenie gréckokatolíkov na východnom Slovensku a v Podkarpatskej Rusi v 18. storočí. - I., II. SLAVICA SLOVACA - ROČNÍK 36 - 2001 - ČÍSLO 2. + ROČNÍK 37 - 2002 - ČÍSLO 1.
Gu: Peter Šoltés

2001

P. K i r á l y : A nyelvkeveredés / A magyarországi szláv nyelvjárások tanulságai. (Hybridizácia jazyka. Z výskumov slovanských nárečí v Maďarsku). Nyíregyháza 2001. 249 s. In: SLAVICA SLOVACA o ROČNÍK 36 o 2001 o ČÍSLO 2.
Gu: Peter Király

S. S. S k o v r i d : Serbolužickij (serbolužickie) i rusinskij (rusinskie) jazyki: k probľemaťike ich sravňiťeľno-istoričeskoj i sinchronnoj obščnosťi. // Programma konferencii "Isľedovaňie slavjanskich jazykov v rusľe traďicij sravňiťeľno-istoričeskovo i sopostaviťeľnovo jazykoznaňija". 30-31. okťjabra 2001 g. S. 110-115.
Gu: S. S. Skovrid

2000

Š. Š v a g r o v s k ý : Z histórie slovenských kalvínskych rituálnych kníh z rokov 1750 - 1758. Slovenská reč, roč. 65, r. 2000, č. 5-6, str. 279-294.
Gu: Kaľvinski kňižki, Peter Király, Štefan Švagrovský

Hlas Rektuma #5, Novini, chtori ňemožu zastaric, aľe možu zastarac, 29. 01. 2000, Ruski Kerestur, po cme.
Gu: Hlas Rektuma, Ruski Kerestur, Mirko Horňak "Kole", Oľeg Kolbas "Kolbi",

S. S. S k o v r i d : Recenzija na na očerk A. D. Duľičeko "Jazyk Rusin Serbii i Chorvatii (jugoslavorusinskij jazyk)" / Osnovy balkanskovo jazykoznaňija. Jazyki balkanskovo regiona. Časť 2(slavjanskie jazyki), SPb, "Nauka", 1998: S 247-272. // Malyj diaľektologičeskij atlas balkanskich jazykov: Maťerialy četvertovo rabočevo soveščaňija Insťituta ľingvisťičeskich issľedovaňij. SPb., 2000. S. 135-143.
Gu: S. S. Skovrid

1999

V. K m e c , F. M a t ú š : Svadba zo Starého. Staré 1999.
Gu: Stare

Hlas Rektuma #4, Moralno i politično ňepodobni hlašňik na keresturskim jaziku, vichodzi analno (raz ročno), 22. 01. 1999, Ruski Kerestur.
Gu: Hlas Rektuma, Ruski Kerestur, Mirko Horňak "Kole", Oľeg Kolbas "Kolbi",

Š. Š v a g r o v s k ý : Z histórie slovenských prekladov byzantských liturgických textov. SLAVICA SLOVACA o ROČNÍK 34 o 1999 o ČÍSLO 1.
Gu: Štefan Švagrovský

1998

H. G. L u n t : Notes on the Rusin language of Yugoslavia and its East Slovak origins. In: International Journal of Slavic Linguistics and Poetics. 1998, str. 43-84.
Gu: Horace Gray Lunt

Š. L i p t á k : K lexikálnej stránke slovenských nárečí na Zakarpatskej Ukrajine (+ Ukážky nárečových textov). In.: L. Č á n i - zost.: Slováci na Zakarpatskej Ukrajine. Zborník materiálov z odborného seminára konaného v Bratislave 19. 12. 1997. Dom zahraničných Slovákov Bratislava 1998. str. 40-49.
Gu: Štefan Liptak, Antalovce, Dluhe, Huta, Jovro-Darma, Kolčino, Lisičevo, Seredne, Turi Remeti

N. D z e n d z e l i v s k a : Foneticko-fonologická stránka slovenských náreči v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny. In.: L. Č á n i - zost.: Slováci na Zakarpatskej Ukrajine. Zborník materiálov z odborného seminára konaného v Bratislave 19. 12. 1997. Dom zahraničných Slovákov Bratislava 1998. str. 18-28.
Gu: Natalia Dzendzelivska, Antalovce, Dluhe, Huta, Jovro-Darma, Kolčino, Lisičevo, Seredne, Turi Remeti

L. B a r t k o : O doterajších výskumoch a niektorých morfologických osobitostiach nárečí Slovákov na Zakarpatskej Ukrajine. In.: L. Č á n i - zost.: Slováci na Zakarpatskej Ukrajine. Zborník materiálov z odborného seminára konaného v Bratislave 19. 12. 1997. Dom zahraničných Slovákov Bratislava 1998. str. 29-39.
Gu: Ladislav Bartko, Antalovce, Dluhe, Huta, Jovro-Darma, Kolčino, Lisičevo, Seredne, Turi Remeti

L. B a r t k o , N. D z e n d z e l i v s k a , Š. L i p t á k : K charakteristike slovenských nárečí na Zakarpatskej Ukrajine. Slavica Slovaca, roč. 33, č. 1/1998, str. 3-17.
Gu: Ladislav Bartko, Natalia Dzendzelivska, Štefan Liptak, Antalovce, Dluhe, Huta, Jovro-Darma, Kolčino, Lisičevo, Seredne, Turi Remeti

Š. Š v a g r o v s k ý : Grécko-byzantský rítus na území Slovenska. SLAVICA SLOVACA o ROČNÍK 33 o 1998 o ČÍSLO 2.
Gu: Štefan Švagrovský

1997

Hlas Rektuma #3, Hlašňik po uhro-finski, vichodzi analno (raz ročno), Kračun 1997, Ruski Kerestur.
Gu: Hlas Rektuma, Ruski Kerestur, Mirko Horňak "Kole", Oľeg Kolbas "Kolbi",

Keresturski Pendrek #3. Japankerski art fanzin. '97, Ruski Kerestur. (na čitaňe)
(na ciskaňe)
Gu: Keresturski Pendrek, Ruski Kerestur, Zdravko Plančak "Zdike", Slavko Vinaji "Vinko", Siniša Sopka , Ivan Meďeši "Šuker", Zlatko Hrubeňa "Treňo", Oľeg Kolbas "Kolbi", Mirko Horňak "Kole",

Keresturski Pendrek #2. Maj '97, Ruski Kerestur. (na čitaňe)
(na ciskaňe)
Gu: Keresturski Pendrek, Ruski Kerestur, Zdravko Plančak "Zdike", Slavko Vinaji "Vinko", Siniša Sopka , Ivan Meďeši "Šuker", Zlatko Hrubeňa "Treňo", Oľeg Kolbas "Kolbi", Mirko Horňak "Kole",

Keresturski Pendrek #1. Fun magazin. April '97, Ruski Kerestur. (na čitaňe)
(na ciskaňe)
Gu: Keresturski Pendrek, Ruski Kerestur, Zdravko Plančak "Zdike", Slavko Vinaji "Vinko", Siniša Sopka , Ivan Meďeši "Šuker", Zlatko Hrubeňa "Treňo", Oľeg Kolbas "Kolbi", Mirko Horňak "Kole",

Hlas Rektuma #2, Hlašňik po arapski, vichodzi analno (raz ročno), 01. 01. 1997, Ruski Kerestur.
Gu: Hlas Rektuma, Ruski Kerestur, Mirko Horňak "Kole", Oľeg Kolbas "Kolbi",

Ľ. V a r e č k a : Svadba v Lengvartoch. Sp. Nova Ves 1997.
Gu: Lengvarti

K. V. L i f a n o v : Jazyk východoslovenských administratívnoprávnych pamiatok v stredoveku. Slovenská reč, č. 3, 1997, str. 142.
Gu: Konstanťin ľifanov

K. V. L i f a n o v : Spisovná slovenčina existovala aj pred A. Bernolákom? Jazykovedný časopis, č. 2, roč. 48, 1997, str. 104.
Gu: Konstanťin ľifanov

K. P a l k o v i č : Archívny materiál západoslovenských a východoslovenských nárečí. Slovenská reč. 1997, č. 5., str. .
Gu: Franťišek Pastrnek

1996

Hlas Rektuma #1, Novini za šicki generaciji: od hevtich, co še išče ňerodzeli, ta po hevtich, co už davno poumerali, vichodzi kedi jak, 01. 01. 1996, Ruski Kerestur.
Gu: Hlas Rektuma, Ruski Kerestur, Mirko Horňak "Kole", Oľeg Kolbas "Kolbi",

1994

mapki izoglos z publikaciji - J. Š t o l c : Slovenská dialektológia. Bratislava 1994. (Mapki ňe vše presni, preveric podľa: "Atlas slovenského jazyka", I-IV. Bratislava 1968-84.)
Gu: Jozef Štolc

1993

J. A d a m : Náčrt etnického vývoja horného Potisia v stredoveku. Archaeologia historica 18/93, str. 75-78.
Gu: Ján Adam

Mapova časc publikaciji: E. F ü g e d i , F. G r e g o r , P. K i r á l y : Atlas slovenských nárečí v Maďarsku. Budapešt 1993.
Gu: Peter Király, Mučeň

1992

I. R i p k a : Lexikálne prevzatia v nárečových prejavoch amerických Slovákov. Slovenská reč, č. 6, roč. 57, 1992, str. 346.
Gu: Americki Slovaci

I. R i p k a : Príspevok k štúdiu nárečových prejavov amerických Slovákov. Slovenská reč, č. 4, roč. 57, 1992, str. 207.
Gu: Americki Slovaci

1990

L. B a r t k o : Z juhoabovskej nárečovej lexiky. Nové obzory 31, Prešov 1990, str. 181-211.
Gu: Ladislav Bartko, Nadośč

1986

F. B u f f a: O slovotvorných svojskostiach východoslovenských nárečí. Nové Obzory 28, Prešov 1986, str. 177-185.
Gu: Ferdinand Buffa

1985

A. R o ž o k o v á : Z porovnania nárečia Zemplínskej Teplice s jazykom juhoslovanských Rusniakov. Diplomová práca. Ved. dipl. práce PhDr. Miloslava Sokolová, CSc. Katedra slovenského jazyka a literatúry FF v Prešove UPJŠ v Košiciach. Prešov 1985.
Gu: Kerestur, Ruski Kerestur, Miloslava Semjanová-Sokolová

M. B l i c h a : K typologickej a jazykovej charakteristike východoslovenských priezvisk. Nové obzory 27, Prešov 1985, str. 221-228.
Gu: Michal Blicha

1984

W. W i t k o w s k i : O Baczwancach i jich jezyku. Slavia Orientalis 32/1, str. 3-18.
Gu: Wieslaw Witkowski, Horace Gray Lunt

Š. Š v a g r o v s k ý : K otázke genézy a konštituovania jazyka juhoslovanských Rusínov (Rusniakov). SLAVICA SLOVACA o ROČNÍK 19 o 1984 o ČÍSLO 3.
Gu: Štefan Švagrovský, Horace Gray Lunt

1983

E. P a u l i n y : Dejinyspisovnej slovenčiny. SPN Bratislava 1983.
Gu: Eugen Pauliny

1978

N. D z e n d z e l i v s k a : Fonologický opis východoslovenských náreči na území Zakarpatskej oblasti USSR. Nové obzory 20. Prešov 1978, str. 287-307.
Gu: Natalia Dzendzelivska, Antalovce, Dluhe, Huta, Jovro-Darma, Kolčino, Lisičevo, Seredne, Turi Remeti

L. B a r t k o : Z tvaroslovia nárečia obce Trstenné pri Hornáde v južnom Above. Nové obzory 20, Prešov 1978, str. 337-354.
Gu: Ladislav Bartko, Nadośč

1976

M. S e m j a n o v á : Pokus o vnútornú diferenciáciu zemplínskych nárečí. Nové Obzory 18. Prešov 1976, str. 371naśľ.
Gu: Miloslava Semjanová-Sokolová, Budkovce, Cejkov, Čemerne, Davidov, Dubravka, Falkušovce, Kerestur, Ňižni Žipov, Pozdišovce, Rebrin-Krašok, Stare, Stražske, Tarnava, Rom-pop

1971

J. L i š k a : K niektorým izoglosám južného Šariša. Nové obzory 13, Prešov 1971, str. 321-335.
Gu: Jozef Liška

Josyp Oleksijovič D z e n d z e l i v s k y j : Slovenské ľudové príslovia a porekadlá z dediny Turiji Remety. Nové obzory 13, Prešov 1971, str. 285-297.
Gu: Turi Remeti

1969

F. B u f f a : Slabičné r, l vo východoslovenských nárečiach. Nové Obzory 11, Prešov 1969, str. 395-148.
Gu: Ferdinand Buffa

Š. L i p t á k : O pomenovaní mravca v slovenských nárečiach. Jazykovedné štúdie, X, Štolcov zborník, SAV Bratislava 1969, str. 212-219.
Gu: Štefan Lipták

F. S i m a : Východoslovenské valal. Jazykovedné štúdie, X, Štolcov zborník, SAV Bratislava 1969, str. 24-37.
Gu: VALAL

E. T v r d o ň : Názvy ďateliny v slovenských nárečiach. Slavica Slovaca, roč. 4, 1969, č. 1, str. 75-84.

1967

F. B u f f a : K charakteristike východoslovenských nárečí. Nové Obzory 9, Prešov 1967, str. 263-277.
Gu: Ferdinand Buffa

J. S a b o l : Zo severoabovskej vetnej intonácie. Nové obzory 9, Prešov 1967, str. 279-292.
Gu: Sokoľ

1966

Ch. E. B i d w e l l : The Language of the Bačka Ruthenians in Yugoslavia. In: The Slavic and East European Journal (SEEJ) Vol. X, Nr. 1, 1966. pg. 32-45.
Gu: Charles E. Bidwell, Horace Gray Lunt

Š. L i p t á k : K charakteristike spišského nárečového ostrova pod Vihorlatom. Nové obzory 8, Prešov 1966, str. 355-361.
Gu: Štefan Lipták, Remetske Hamre

1965

Š. T ó b i k : Východoslovenské nárečia (Úvod do ich ďalšieho výskumu a štúdia). Nové obzory 7, Prešov 1965, str. 235-268.
Gu: Štefan Tóbik

J. Š t o l c : O Pôvode a rozvoji slovenskej reči v Juhoslávii. Nový život (Petrovac), 8, 1965, str. 339-342.
Gu: Jozef Štolc, Horace Gray Lunt, Bačinci, Ďurďov, Gospoďinci, Kocur, Mikloševci, Nove Orachovo, Petrovci, Piškurevci, Ruski Kerestur

J. S a b o l : Expresivita slova v sokoľskom nárečí. Nové obzory 7, Prešov 1965, str. 309-322.
Gu: Sokoľ

Š. L i p t á k : Z chotárnych názvov slovenskej časti bývalej Užhorodskej stolice. Nové obzory 7, Prešov 1965, str. 323-335.
Gu: Štefan Lipták, Śedľice, Sokoľ

1963

Š. L i p t á k : Geografické rozšírenie zmeny ch > h vo východoslovenských nárečiach. Jazykovedný časopis 7, XIV, 1963, 2, str. 62-65.
Gu: Štefan Lipták

E . P a u l i n y : Fonologický vývin slovenčiny. SAV 1963.
Gu: Eugen Pauliny

1962

F. B u f f a : Východoslovenské nárečia. Vlastivedný časopis roč XI. Bratislava 1962.
Gu: Ferdinand Buffa

1958

J. C h a b a : Slovo o svadbe z môjho domova. Almanach Zemplina 1958, str. 151-158.
Gu: Tarnava

M. F r a n k o : Sotácke uspávanky. Almanach Zemplína, Michalovce 1958, str. 159-161.
Gu: Sotaki

M. F r a n k o : Kapitoly zo štúdia sotáckeho nárečia. Almanach Zemplína, Michalovce 1958, str. 168-185.
Gu: Sotaki

1957

mapka izoglos zoz študiji - J. Š t o l c : Názvy rastliny Ribes grossulara v slovenských nárečiach. Jazykové štúdie II. Dialektológia. Bratislava 1957. (kosmejda)
Gu: Jozef Štolc

J. K o t u l i č: Z mennej deklinácie sedlického nárečia. Jazykovedné štúdie II Dialektológia, Bratislava 1957, str. 178-192.
Gu: Śedľice

Slovňičok gu študiji - F. B u f f a : K nárečovým názvom rastlín v Dlhej Lúke v severnom Šariši. Jazykové štúdie II. Dialektológia. Bratislava 1957, str. 286-297.
Gu: Ferdinand Buffa, Dluha Luka

1953

Textove ukažki z publikaciji - F. B u f f a : Nárečie Dlhej Lúky v bardejovskom okrese. Bratislava 1953.
Gu: Ferdinand Buffa, Dluha Luka

1950

J. S t a n i s l a v : Zo života slov našich predkov // ŠN Bratislava 1950.
Gu: ...

1949

J. Š t o l c : Nárečie troch slovenských ostrovov v Maďarsku. Bratislava 1949, str. 394-431, 457-458.
mapka
Gu: Jozef Štolc, Mučeň

1948

J. L i š k a : Nárečový svojráz východného Slovenska. Almanach východného Slovenska 1948, str. 162-169.
Gu: Jozef Liška

O. R. H a l a g a : 200-ročnica našej emigrácie v Báčke-Srieme. Svojina roč. II., č. 6-9, Košice 1948, str. 169-177.
Gu: Ondrej. R. Halaga, Bačinci, Ďurďov, Gospoďinci, Kocur, Mikloševci, Nove Orachovo, Petrovci, Piškurevci, Ruski Kerestur

M. H a g o v s k á : Miesto východoslovenčiny v rodine slovanských jazykov. Svojina roč. II., Košice 1948, č. 1-2, str. 43-46, č. 3-5, str. 97-101, č. 6-9, str. 186-189.
Gu: Ondrej R. Halaga

1947

J. Š t o l c : Slovenské nárečia v Juhoslávii. Kultúrny život, 2, 1947, č. 21, str. 3 + č. 22-24., str. 4.
Gu: Jozef Štolc, Horace Gray Lunt, Sergej S. Skovrid, Vjačeslav V. Čarskij, Bačinci, Ďurďov, Gospoďinci, Kocur, Mikloševci, Nove Orachovo, Petrovci, Piškurevci, Ruski Kerestur

O. R. H a l a g a : Slovanské osídlenie Potisia a východoslovenskí katolíci. Košice 1947.
Gu: Ondrej R. Halaga

1943

S. M a z u r : Bardejov - Bardijov - Bardiov. Slovenská reč. Roč. XI., č. 3., str. 65.
Gu: Bardijov

1941

J. L i š k a : Zachovajú sa východoslovenské nárečia? Slovenská reč č. 10, roč. 8. rok 1941, str. 293-298.
Gu: Jozef Liška

1939

J. Š t o l c : Dialektické členenie spišských nárečí. Linguistica Slovaca I/II, 1939, str. 191-206
mapka
Gu: Jozef Štolc, Lengvarti

1936

J. E. J a n k o v e c : O lidových písních sebraných v letech 1927-33 na Zemplíně. // časopis Bratislava č. ... 1936.
Gu: Josef E. Jankovec

1935

J. S t a n i s l a v : Pôvod východoslovenských nárečí. // Bratislava 1935.
Gu: ...

1931

A. M a r e n č i n : Z ostatnich časoch župného úradu v Košicoch a iné udalosci. Verše v šariščine. Košice 1931.
Gu: klapancije

1919

"Vecej šarišske učiteľe": ŠĽABIKAR A PERŠA ČITANKA pre počatne vichodoslovenske ľudove školi. Prešov 1919.
Gu: Gejza Žebracki

1910

Gejza Ž e b r a c k i : Pčolarstvo. Kratka nauka o pčoloch pre vichodnoslovenski ľud. Prešov 1910. Faksimile Valal 2011.
Gu: Gejza Žebracki

1906

S. C z a m b e l : Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských jazykov. I. odd., I. čiastka: Východoslovenské nárečie. Turčiansky Sv. Martin 1906.
Gu: Samo Czambel, Ganovce, ...

1900

L. N i e d e r l e : Narodopisná mapa uherských Slováků. Praha 1900.
Gu: Pismo 159 podpisňikoch

1846

Hlasowé o potřebé jednoty spisowného jazyka pro Čechy,Morawany a Slowáky. Spisú musejních číslo XXII. W Praze w komissí u Kronberga i Řiwnáče,1846.
Gu: ...

1844

J. A n d r a š č i k : Šenk paľenčeni. Podľa 1. vidaňa z r. 1844.
S. S o p k a , M. V o l o v a r : Slovňičok gu Andračšikovomu Šenku, (ňeľem) pre Bačvancoch. Košice 2010.
O. R. H a l a g a : Andraščikov "Šenk palenčeny" z r. 1845. Svojina roč. II. č. 3-5, Košice 1948, str. 79-88.
Gu: Ján Andraščik, Ondrej R. Halaga