Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Sotaci
Nośiceľe unikatnoho slovenskoho narečja u doľinov Cirochi, Udavi a Laborca, špecifickoho začuvaňom veľich jazikovich archajickich javov.Pohľad zo Śňinskoho kameňa do ňivi Cirochi.P. K a r p i n s k ý : Niekoľko poznámok k súčasnému stavu sotáckych nárečí v okolí Humenného. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Prešov - Kokošovce - Sigord 3.-5. 12. 2008) 2010, str. 318-325.

V. K o v á č o v á : Včerajšok a dnešok sotáckych dialektov severovýchodného Zemplína v pohľade bádateľa-autochtóna. VARIA XVI. Zborník materiálov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006), Bratislava 2008, str. 286-293.

V. K o v á č o v á : Disparitné tendencie vývoja podvihorlatského a polaboreckého podtypu sotáckych dialektov severovýchodného Zemplína. VARIA XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. – 10. 12. 2004), Bratislava-Nitra 2006, str. 274-278.

M. F r a n k o : Sotácke uspávanky. Almanach Zemplína, Michalovce 1958, str. 159-161.

M. F r a n k o : Kapitoly zo štúdia sotáckeho nárečia. Almanach Zemplína, Michalovce 1958, str. 168-185.