Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Michal Blicha
(* 23. 10. 1930 Prikra)

p r o f i l
_M. B l i c h a : K typologickej a jazykovej charakteristike východoslovenských priezvisk. Nové obzory 27, Prešov 1985, str. 221-228.