Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Martin Chochol
(...)

_Pracovňik Jazykovednoho ústavu Ľudovíta Štúra SAV, Bratislava.M. C h o c h o l : K charakteristike stredozemplínskych nárečí. Diplomová práca. Prešov 2002. 98 s.
(zhaňa śe)

M. C h o c h o l : K morfológii zemplínskych nárečí. In: Varia XIII. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov. 2006, str. 17-21

M. C h o c h o l : Zo zemplínskej kuchyne. VARIA XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. – 10. 12. 2004), Bratislava-Nitra 2006, str. 279-285.

M. C h o c h o l : Slovanský jazykový atlas – minulosť, súčasnosť, budúcnosť. Článok je súčasťou riešenia grantového projektu agentúry VEGA č. 2/0076/08 Slovanský jazykový atlas.