Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ž u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Falkušovce
N48°38' E21°50'

_
Dzira po vidolovanej piskovej možve na zapad od FalkušovecValal na hornopotiskej rovňiňe, na ževim brehu dnukaŸemskej delti dolňoho toku Ondavi, zregulovanej u 1/2 19 st.Mapki Falkušovec z peršoho (1782-5) druhoho (1826) vojenskoho mapovaňa a z ňeba (das 2010)ŇebojaŸživi Janko
Ďula Pajkošy
Zapisal Olaf Broch pred r. 1897 na užhorodskim bohosloveckim seminaru. Text fonologizovani z fonetickoho originala na str. 41-44 študiji: O. B r o c h : Studien von der slovakisch-kleinrussichen Sprachgrenze im östlichen Ungarn (= Videnskabsselskabets Skriften. II. Historisk-filosofiske Klasse, No. 5). Kristiania (ň. Oslo) 1897.

Bul - dze ňebul jeden čžovek. Mal von troch sinov. Jeden, kotri najmladši bul, vše žem u kuce œedzel a s popelom œe bavil. I vše hutorel, že von ňezna, co to strach. Raz ho ocec dal do cerkovňika, žebi tam služil, i kedi pošol dzvoňic, cerkovňik ho pošol strašic. Jak zbačil, že ho cerkovňik plaši, ta ho dolu zrucil i s tim pošol domu. Vipital von od otca tri dukati, že pojdze œe strachu učic. Jak vandroval po œvece i vše hutorel: Chto mňe nauči na strach, tomu dam toti tri dukati. Ra'œe s ňim œtretnul jeden hrobar i učul, co von hutori, ta œe iœče raz opital. Jak œe doznal, co von chce, odvid ho do cintera. I tam bula z desok jedna chiža, chtor hodzen bulo z jednoho mesta na druhi precahovac. U chiži tri truni buži s umertima, i kazal hrobar žebi von tam nocoval. U noci Ÿimno bulo, ňeznal œe jak zohrac, ta spod umartich vibiral triski i naklad ohňa.

Jak œe tam hral, od ohňa rušeni plachti œe dzvihaži i von œe pital od umartich, či i jim Ÿimno. Aňi jeden mu ňeodpovedzel ňič. Ulapil jednoho za ruku i vidzel, že mu ruka Ÿimna i to mu hutorel: - A ti zamarz!.. Pot-œe hrac! - I viňal ho iz truni i barz vežo œe s ňim natrapil, dokža ho postavil œedzec gu ohňu. I tak za tim i druhoho i trecoho postavil. Jak œe toti zohraži, počaži padac do ohňa. Na to von œe pohňival i skočil i počal na ňich kričec, že ňeznaju œedzec i za tim poklad jich nazad do trunov. I dokža von tam durkal, pod tim časom prišol hrobar, že budze drevenu chižu cahac, žebi œe Janko žžeknul od hurčeňa. Kedi hrobar učul durkaňe, zžeknul œe i ucik.

Rano prišol hrobar i pital od ňoho tri dukati.
- Ta za co? Ozdaž za to, že mi tu prez calu noc marznul?
Hrobar mu za tim to povedzel, že choč dze pojdze, ta œe strachu ňenauči.

Janko pošol dažej. Pošol von do jednej karčmi, ta œe pita: - Co novoho? Kačmar mu odpovedzel, že: - ... ňedobre! Bo jest tu u nas jeden zamok, a ňit komu ho vartovac, bo každi od strachu umre, chtori tam na vartu pojdze. A kraž obecuje pov kražovstva i dzivku svoju tomu, chto tam za tri dňi i za tri noce buddze na varce. - Pošol Janko doraz gu kražoj i povedzel mu, že von vera ochraňi zamok. Kraž pristal na to. Kupil sebe Janko karti i pošol do zamku.

Prezperši cali dzeň sam œe bavil na karti i tak hutorel: - Kraž Janku! Ňeboj œe, Janku! - Kedi večar prišol, čul hrimotaňe i durkaňe: Prišži vojaci i začaži kolo zamku behac. Von počal na ňich kričec: - Čekajce! I ja pojdu gu vam! - Jak višol vonka, začaži s ňim behac, a jak u turňi hodzina začala dvanac hodzin bic, ochabiži ho tam.

Druhi dzeň za'œe tak hral na karti jak perši dzeň. Večar okolo jedenac hodzin čul mački grevčec. Von kedi čul, že mački beœeduju, višol vonka i volal jich, žebi prišži œe s ňim hrac na karti, aže voňi dnuka ňesceži vojs, i tak muœel von vijs gu ňim. Aže von œe bal s ňima dotža bavic, dokža jim nochci oreže, bo barz vežiki buži, zato prišruboval jimpredňi nohi, dokža jim nochci oreže, a jak jich prišruboval, začal jich bic, a dotža jich bil, dokža œe jim nohi po kožena ňeodtarhži. I za tim grevčaci poucekaži šicki. Jak prešlo dvanac hodzin, pošol spac.

Treci dzeň za'œe haral na karti. Večar kolo dzevec hodzin čul, že coœka spadlo prik komin, pošol tam, ta vidzi že spodňe polovka jednoho čžoveka, začudoval œe i skričel: - Ha! už mam pov čžoveka, žem druha polovka dze? - Pošol œe hrac nazad dažej, kedi žem raz čuje tak o jedenastej, že zaœ coœka spadlo. Pojdze tam, ta vidzi, že druha polovka čžoveka. Zradoval œe i skričel: - Ha, už mam caloho! - Tedi ho zžepil a stari doraz to skričel, že: - Potœe pasovac! - Jak œe pasovaži, staroho uderul do Ÿemi i stari mu doraz obecal, že mu oda kžuč zamka. Perširaz ho odvid do jednej pivňici i kazal mu, žebi rozbil toto kovadlo, chtori tam žeži na Ÿemi. Janko ulapil kovadlo i tak hutorel staromu: - Polož na toto druhi kovadlo ruki, naj vidzu, jaki maš nochci, žebi œi mňe ňepodrapal pod tim časom, dokža ja rozbiju kovadlo. Jak stari položil ruki, Janko s kovadlom uderil po joho rukov i kovadlo œe rozlamalo na falatki.

Za tim mu ukazal stari barz vežo zlata i tak mu hutorel: - Toto Kražovo, gu tomu ti œe ňeruš! - Vecka mu ukazal œtriblo, a na toto tomu povedzel: - Toto tvojo, s tim ti gazduj! - A na ostatok ukazal mu iœče vežo peňeŸu a tak mu hutorel: - Toto zober šicko, to tvojo, a rozdzež meži chudobnima žudzmi, kžuč od zamku ti sam najdzeš. Idz tu pod zamok i tam uvidziš jednoho kačura; zaœtrež ho i najdzeš u ňim jedno vajco, a u tim budze kžuč od zamku. - Janko tak zrobil, jak mu stari hutorel.

Jak už Janko kžuč mal u rukov, pošol gu kražovi i rozpovedzel šicko, jak œe s ňim stalo u zamku. Kraž ho pochvažil i dal mu pov kražovstva i dzivku svoju za ženu. Za kražom von kraž i za vežo roki kražoval, žije iœče i dňeœ, kedz ňeumar.
po "ruski" nadpisani "krest" pri dubravskej draŸe