Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Štefan Ľipták
(* 23. 1. 1937 Śpiske Podhradze)

p r o f i l
_Po kratkim posobeňu na UPJŠ u Košici pracoval medži rokami 1962-1995 na Jazikovednim ustave ĽŠ SAV u Braťislave. Venoval a venuje śe nasampredz dijalektologiji - viskumu slovenskich nareči (vichodoslovenskich, ponajvecej zemplinskich a užskich) a zapadoslovjansko-vichodoslovjanskim jazikovim kontaktom.Š. L i p t á k : K lexikálnej stránke slovenských nárečí na Zakarpatskej Ukrajine (+ Ukážky nárečových textov). In.: L. Č á n i - zost.: Slováci na Zakarpatskej Ukrajine. Zborník materiálov z odborného seminára konaného v Bratislave 19. 12. 1997. Dom zahraničných Slovákov Bratislava 1998. str. 40-49.

L. B a r t k o , N. D z e n d z e l i v s k a , Š. L i p t á k : K charakteristike slovenských nárečí na Zakarpatskej Ukrajine. Slavica Slovaca, roč. 33, č. 1/1998.

Š. L i p t á k : O pomenovaní mravca v slovenských nárečiach. Jazykovedné štúdie X Štolcov zborník, SAV Bratislava 1969, str. 212-219.

Š. L i p t á k : K charakteristike spišského nárečového ostrova pod Vihorlatom. Nové obzory 8, Prešov 1966, str. 355-361.

Š. L i p t á k : Z chotárnych názvov slovenskej časti bývalej Užhorodskej stolice. Nové obzory 7, Prešov 1965, str. 323-335.

Š. L i p t á k : Geografické rozšírenie zmeny ch > h vo východoslovenských nárečiach. Jazykovedný časopis 7, XIV, 1963, 2, str. 62-65.