Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Peter Zubko
(* 5. 10. 1972)

_Cirkevni historikP. Z u b k o : Slávenie sviatkov gréckokatolíkmi na území spoločnom s rímskokatolíkmi podľa relácií z roku 1794. SLAVICA SLOVACA • ROČNÍK 40 • 2005 • ČÍSLO 1.