Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ž u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Konstanin Vasižijevič źifanov
(* 9. 10. 1955 Serpuchov, Mosk. obl.)

profil
_Ruski slovakista. Absolvoval slavistiku na Filologickej Fakulce Lomonosovej Univerzity, dze pracuje od r. 1977, od 2005. jak profesor. V rokoch 1979-80, 1989-90 i 1994-95 stažoval na FF UK v Braislave. R. 1985 obhajil kandidatsku dizertaciju "Kaegorija roda i kaegorija oduševňennosi v istoriji slovackovo jazyka" v 2001. obhajil doktorantsku dizertaciju na temu "Geňezis slovackovo žieraturnovo jazika". V 2002. stažoval na Pittsburgskej Univerzice.K. V. L i f a n o v : Ešte raz o jazyku východoslovenských Publikácií v USA. Slovenská reč, č. 5, roč. 71, 2002, str. 282.

K. V. L i f a n o v : Jazyk vostočnoslovackich pubžikacij v SŠA (koňec XIX - načalo XX vv.) - Munchen: Lincom Europa, 2005. (Nateraz žem obœah publikaciji)

I. R i p k a : Poznámky o jazyku slovenskej tlače v USA na konci 19. storočia. Slovenská reč, č. 3, roč. 70, 2005, str. 166.

K. V. L i f a n o v : Jazyk ustava "Pervovo vengero-slovackovo obščestva podďerživajuščevo pri božezňi" (Ňju-Jork, 1887). Slavjanskij vestňik, č. 2, 2004, str. 608.

K. V. L i f a n o v : K otázke podstaty jazyka východoslovenských publikácií z USA konca 19. - začiatku 20. storočia. Slovenská reč, č. 6, roč. 68, 2003, str. 340.

K. V. L i f a n o v : Hierarchia tzv. kultúrnych jazykov v pamiatkach spred bernolákovského obdobia. Slovenská reč, č. 1, roč. 67, 2002, str. 19.

K. V. L i f a n o v : Jazyk východoslovenských administratívnoprávnych pamiatok v stredoveku. Slovenská reč, č. 3, 1997, str. 142.

K. V. L i f a n o v : Spisovná slovenčina existovala aj pred A. Bernolákom? Jazykovedný časopis, č. 2, roč. 48, 1997, str. 104.