Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Peter Šoltés
(* 1975)

_Mgr. Peter Šoltés, . (1975) pôsobí v Historickom Ústave SAV v oddelení dejín 19. storočia. Medzi jeho výskumné témy patrí migrácia v 18. a 19. storočí, etnický a konfesionálny vývin hraničných regiónov na území Slovenska a v priestore Karpatskej kotliny, etnické stereotypy v Uhorsku v období vzniku a rozšírenia národných hnutí. Je autorom vyše dvadsiatich vedeckých štúdií a odborných člákov.

Podľa zahlavja na: P. Š o l t é s : Tri jazyky, štyri konfesie. Etnická a konfesionálna pluralita na Zemplíne, Spiši a v Šariši. Bratislava 2009.P. Š o l t é s : Tri jazyky, štyri konfesie. Etnická a konfesionálna pluralita na Zemplíne, Spiši a v Šariši. Bratislava 2009.

P. Š o l t é s , P. Ž e ň u c h : Sociálne a spoločenské postavenie gréckokatolíkov na východnom Slovensku a v Podkarpatskej Rusi v 18. storočí. - I., II. SLAVICA SLOVACA • ROČNÍK 36 • 2001 • ČÍSLO 2. + ROČNÍK 37 • 2002 • ČÍSLO 1.