Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Seredne
N48°32' E22°30'

_
seredňanski hradValal na horňopotiskej rovňiňe medźi Uhom a Latoricu, jv od Užhorodu.


Seredne medži r. 1782-5, za peršoho vojenskoho - Jozefinskoho mapovaňa
Ukažka slovenskej beśedi zoz Serednoho z publikaciji
Slováci na Zakarpatskej Ukrajine. Zborník materiálov z odborného seminára konaného v Bratislave 19. 12. 1997. Dom zahraničných Slovákov 1998.
dze je na str. 48. sučascu študiji
Š. L i p t á k : O lexikálnej stránke slovenských nárečí na Zakarpatskej Ukrajine.