Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Slavko Vinaji "Vinko"
(* 3. 8. 1976 Verbas)

pisňa - "Moja truna" (2010)

reportaž - Ňet smisla o tim pisac?!
_Diplomoval na Katedri za "ruski" jazik a literaturu u Novim Sadze. Piše poeziju, eseji a TV scenari (TV Jermenija, Gazdiňi keresturski...). Pisňi publikoval u Literaturnim slove, MAK-u, antologiji "Dzecoch z urbanoho humna" i u kňižkoch "Po ňitkoch Michalovoho ľeta" (Pivňica, Poľsko 2009) i "Trilogija", za chtori otrimal cenu "A. Duchnoviča - Zlatni medvedz" (Toronto 2007) i specialnu cenu na Medzinarodnim literaturnim konkurzu "Son o Karpatskich horoch" (Pivňica, Poľsko 2009). Zamesnani je jak novinar u Radiju a TV Vojvodini.


Videopromocija kňižki MAKoff1 - S. V i n a j i , N. R i b o v i č , I. M e ď e š i : Trilogija. Novi Sad 2006."Moja truna"
Upraveno, zdroj: MAKoff10 - J. T a m a š - zost.: Dzeci z urbanoho humna - Antologija literaturi generaciji 1990-2010. "Ruske slovo" Novi Sad 2010.

Moja truna inšaka
jak druhi;
Cala je cifrovana
i ňet križ,
aľe kveciki.
Nuka jest kupeľka,
obivačka
i pristavana ľetňa kuchňa.
Mam i zahradku,
a u ňej
rošňem ja!Ňet smisla o tim pisac?!
Zdroj: MAK x/200x

Bešedovali sme zos "šefom" tich novinoch o rižnich temoch, chtori bi trebalo, abo ňe, ponapisovac do ňich. Hvarim novinoch, bo ňeznam, či adekvatne meno MAK (Mladosc Aktivnosc Kreativnosc). Ta tak, došli sme slučajno, ňenarokom, do temi sex. Sex. Aha, či to tabu-tema či ňe, hoľem co še dotika Rusnacoch? Vidata zbirka ruskich erotskich pripovedkoch, enigmoch, vicoch, u kotrej opisani poďiji, vjazani za sexualni život Rusnacoch. Opisani su zos zvičajnim narodnim, narodu bľizkim jazikom.

Čitač, ked prečita kňižku, zadovoľno še ošmichuje i konstatuje: "Ach, jaki sme dobri šuhaje, huncuti, ňalkoše, beťare, itd..." Krašňe to zvuči, aľe še mňe vidzi, že bi za Kerestur vidac dajaki svojofajtovi dodatok tej kňižočki pod nazvu: "Svojo ňesceme - cudze primame". Čom? Ha, preto: pretože u Keresture kolo tich stvaroch dakus inšaki obstavini i situacija.

No, aľe o tim vi šicko dobre znace, virojatňe i vecej jak ja. Znaju šicki i zaš ľem robi še po starim - ta vec vredzi o tim pisac, pripovedac i rozbivac hlavu abo avta?

Spominam Kerestur, križ Hospodňi, co je 20 000 ezrom mac i hlava, center Rusnacoch, ruskosci. Šicki epiteti, chtori kraša tot valal, padaju do vodi i postavaju šmišni pred zbuvaňami i poďijami, chtori še u ňim slučuju u ostatňich 10 a možebuc i vecej rokoch. No, ta co še slučuje?

- Keresturski dzivčata še haša zos strancami. Alarm, uzbuna, cenzura, našo dzivčata ňetaki, ňepravda, jak možeš take daco povesc? Pravda! Robja to u avtoch, na okrajiskoch valala (ľešik, begeľ, "prizma", bazen, poľa...). Jedna s jednim, jedna s dvoma, troma, štiroma... (patreli sce porno filmi?!), chtora jak može, sce, abo muši.

Ňescel bim globalizovac, aľe stvari už globalizovani. Pobešedujce zos dajednim od tich "strancoch", ľem ňehutorce, že sce zoz Kerestura, ta doznace i jak, i keľo, i chtori - ta doznace šicko. No, ňeboľelo bi mňe, ked bi še bešedovalo o par konkretnich menoch abo osoboch; boľi me toto že každi "straňec", poučeni zos iskustvom z Kerestura, duma i bešeduje sľidujuce:

- Človeče, idz do Kerestura! Požič od pajtaša avto, po možľivosci zos kasetofonom i najnovšima "Pink nulti rekords" vidaňami (čitaj ultra, mega, dens, pop, folk, kič, šund, bľak, fuj muziku). Požič daskeľo zlatni lancuščki, "moderne" obľečivo, požič mobilni, pejdžer, može i pištoľ i idz do Kerestura i percaj, keľo ci duša žada! Ľem merkuj, ked ci serbski ňemacerinski, ňeodkrivaj to ňizač, bo ši hodzen obstac od tuňej zabavi za jednu noc. A tam šicki toti stvari: avto, lanci, muzika, obľečivo ňinač, to ci ľem maska za toto, preco idzeš. Bo, Kerestur ci formula i sposob, jak še dobre popercac u Keresture, a možeš viberac šicki vozrosti, šicki visini, farbi vlasoch, frizuri, viberaš jak na tacni! - Ej, toto mňe boľi že prave voni, stranci, širja o nas taki hlas. Dzivki še ponukaju jak durni, a chlapci šedza, patra i piju.

Po jich pripovedki, vipada, že šicki Keresturki taki, jak som opisal, a keresturski chlapci budali i moroni, bo ňerobja ňič. Či?

Ľudze, ha, ňe taka situacija, ozda prave že ňe taka?!

Aľe co robic? Bic strancoch, vihaňac ich, prevracac im avta, hnac ich od našich dobrich i najivnich dzivčatočkoch, a vec rano tebe milicija ohaňa, bo ce toti isti dzivčatka, za čiju ši še "česc" trepal po varošu, krašňe prijavja miliciji?! Hej, tebe prijavja, a ňe svojich princoch na požičenich avtoch, u požičenich šmatoch, zos požičenima lancuščkami, kasetami, rozdumovaňami, idejami, spravovaňom. Prijavja tebe, bo bešeduješ o zvičajnich temoch zos takim zvičajnim, ruskim jazikom, bo ňecigaňiš, že maš avta, chiži, zlata, peňeži, pištoľi i co ci ja znam co. Prijavja tebe, bo ti bul tot, co pohubel jich "ľubov", hoč i sami znaju, jaka to ľubov, dumam, že znaju, aľe ňescu pripoznac i maľuju sebe u hlavi skazki o princoch, ňebesnich avtoch. Idzeme daľej?

Vec prichodza perverziji. Šicko toto, co sce mali nahodu vidzic na TV Bili Manastir, "Palma" abo na video-kaseti. Jedino som išče ňečul za ANIMAL SEX, hoč, chto zna, či dajeden ňeprivedze zos sobu i svojoho najľepšoho pajtaša "PES - MOJ PRIJATEĽ", ta hat, už ked mu je pajtaš, naj podzeľa i toto uživaňe vjedno. Perverziji možebuc zvuča išče zastrašujuco, aľe ňe take to strašne. Vežňu trome-štirme stranci jednu dzivku, vona še zaľubi do jednoho, e, a tot jeden, jak pravi pajtaš, poneže še sam zadovoľi, ponukňe dakus rozvahi i pajtašom. Dzivka u poľu, na haubi avta ňema Boh zna jaki vibor: ľebo budze bita i pešo še vraci sama domu, abo posle orgijoch, ked še chlapci zasica i zadovoľa (šicki), krašňe ju odvežu domu, abo hoľem na počatok valala. Jak pristavaju na take daco? Dva-tri pozaucha, "pucu" oprez očoch, ta uvidziš jak pristavaju.

- O, Hospodi, prebač, že ce spominam u takim textu, "koji" to tim dzivkom, "koji" to nam?!

No, aľe jak co som i naslovel tot text, ňet smisla o tim pisac, pretože še šicko toto slučuje už dluhši čas, ňichto o tim aňi ňeštudira, tu i tam še dachto opijaňi, preľeje še mu novi, pobije še zos strancami i na tim še zakončuje šicko; a podli hlas? Podli hlas nas bije, zatupjuje, uprepascuje i fekaluje šicko dobre u valaľe.

Možeme mi buc i najškolovanši i najtolerantňejši i najotvorenši i center šickim dobrim, kotri še borja za valal i narod.

Možeme o tim pripovedac sami sebe, cešic še medzi sobu, sami možeme. A vonka budz cicho i ňespominaj, že ši Keresturec, bo ce višmeju, nabiju rohi abo ci povedza: "Prebač, ňeznal som, že ši zoz Kerestura, ha, ňehvarel bi som ci toto... aľe, naisce, "koji" vam?