Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Štefan Švagrovský
(* 11. 3. 1931 Slavkovce)

p r o f i l
_Pracuje v oblasci ruskoho jazika, historiji slavistiki a historiji slovenskoho jazika.Š. Š v a g r o v s k ý : K otázke genézy a konštituovania jazyka juhoslovanských Rusínov (Rusniakov). SLAVICA SLOVACA • ROČNÍK 19 • 1984 • ČÍSLO 3.

Š. Š v a g r o v s k ý : Grécko-byzantský rítus na území Slovenska. SLAVICA SLOVACA • ROČNÍK 33 • 1998 • ČÍSLO 2.

Š. Š v a g r o v s k ý : Z histórie slovenských prekladov byzantských liturgických textov. SLAVICA SLOVACA • ROČNÍK 34 • 1999 • ČÍSLO 1.

Š. Š v a g r o v s k ý : Z histórie slovenských kalvínskych rituálnych kníh z rokov 1750 - 1758. Slovenská reč, roč. 65, r. 2000, č. 5-6, str. 279-294.