Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Jovro-Darma aka Storožnycia
N48°36' E22°14'

_
Uh kolo Jovro-DarmiValal na ľevim brehu Uhu pod Užhorodom, pred Pinkovcami.


Mapka Jovro Darmi z r. 1782-5, z peršoho vojenskoho - Jozefinskoho mapovaňa
Ukažka slovenskej beśedi z Jovro-Dermi z publikaciji
Slováci na Zakarpatskej Ukrajine. Zborník materiálov z odborného seminára konaného v Bratislave 19. 12. 1997. Dom zahraničných Slovákov 1998,
dze je na str. 48 sučascu študiji
Š. L i p t á k : O lexikálnej stránke slovenských nárečí na Zakarpatskej Ukrajine.