Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Jozef Štolc
(24. 3. 1908 Hranovňica – 15. 7. 1981 Braťislava)

profil

_

mapki izoglos z publikaciji - J. Š t o l c : Slovenská dialektológia. Bratislava 1994. (Tu mapki ňe calkom presni, preveric podľa: "Atlas slovenského jazyka", I-IV. Bratislava 1968-84.)

J. Š t o l c : O Pôvode a rozvoji slovenskej reči v Juhoslávii. Nový život (Petrovac), 8, 1965, str. 339-342.

mapka izoglos zoz študiji - J. Š t o l c : Názvy rastliny Ribes grossulara v slovenských nárečiach. Jazykové štúdie II. Dialektológia. Bratislava 1957. (kosmejda)

J. Š t o l c : Nárečie troch slovenských ostrovov v Maďarsku. Bratislava 1949, str. 394-431, 457-458.
mapka

J. Š t o l c : Slovenské nárečia v Juhoslávii. Kultúrny život, 2, 1947, č. 21, str. 3 + č. 22-24., str. 4.

J. Š t o l c : Dialektické členenie spišských nárečí. Linguistica Slovaca I/II, 1939, str. 191-206
mapka