Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Turi Remeti
N48°43' E22°36'

_Valal na horňim Uhu, od roku 1730 ośidľovani Slovakami.


Turich Remet r. 1826, za druhoho vojenskoho mapovaňaJosyp Oleksijovič D z e n d z e l i v s k y j : Slovenské ľudové príslovia a porekadlá z dediny Turiji Remety. Nové obzory 13, Prešov 1971, str. 285-297.
Ukažka slovenskej beśedi z Turich Remet z publikaciji
Slováci na Zakarpatskej Ukrajine. Zborník materiálov z odborného seminára konaného v Bratislave 19. 12. 1997. Dom zahraničných Slovákov 1998.
dze je na str. 49. sučascu študiji
Š. L i p t á k : O lexikálnej stránke slovenských nárečí na Zakarpatskej Ukrajine,