Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Davidov
N48°49' E21°38'

www.DavidovskaKreu.tk
_L. K i m a k o v á : Lexika viažuca sa na tradičné obrady v obci Davidov. Diplomová práca FF UK v Bratislave, Katedra slovenského jazyka, 2010.Potočni valal na jarku Oľšavka na vichodnej pece Tokajsko-Prešovskoho chribta. Ňeś čisto poslovenčeni, stari babi iśče pametaju dakus po rusnacki.


Mapka Davidova z r. 1819, z druhoho vojenskoho mapovaňa a Davidova z ňeba r. das 2003
kraľi Davidova


jak to vipatra u Davidove


dokument o Davidove
Doňedavna bisidovali Davidovčaňe po ruski: Križ pri draźe.


Ňeś Davidov calkom poslovenčeni: Davidovska zborova partitura