Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Horace Gray Lunt
(12. 9. 1918 Colorado Springs - 11. 8. 2010 Baltimore, Maryland)

profil

_Popredni americki slavista, študent Romana Jakobsona. Od 1949-oho prednašal cirkevnu staroslovančinu na Harvardze, dze śe stal emeritnim profesorom Oddzeľeňa Slavistiki i Ukrajinskoho inštitutu. Publikoval početni monografiji, članki, eseji a posudki gu šickim aspektom slovjanskej komparativnej a historickej lingvistiki i filologiji.H. G. L u n t : Notes on the Rusin language of Yugoslavia and its East Slovak origins. In: International Journal of Slavic Linguistics and Poetics. 1998, str. 43-84.


Važňejši prameňi Luntovej študiji:

S. C z a m b e l : Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských jazykov. I. odd., I. čiastka: Východoslovenské nárečie. Turčiansky Sv. Martin 1906.

Ch. E. B i d w e l l : The Language of the Bačka Ruthenians in Yugoslavia. In: The Slavic and East European Journal (SEEJ) Vol. X, Nr. 1, 1966. pg. 32-45.

W. W i t k o w s k i : O Baczwancach i jich jezyku. Slavia Orientalis 32/1, str. 3-18.

Š. Š v a g r o v s k ý : K otázke genézy a konštituovania jazyka juhoslovanských Rusínov (Rusniakov). SLAVICA SLOVACA • ROČNÍK 19 • 1984 • ČÍSLO 3.Poznamki gu ruskomu jaziku u Juhoslaviji a joho vichodoslovenskomu pochodzeňu
Urivki z: H. G. L u n t : Notes on the Rusin language of Yugoslavia and its East Slovak origins. In: International Journal of Slavic Linguistics and Poetics. 1998, str. 43-84., prližil M. Volovar.

1. Juhoslavskim ruskim jazikom (JRj) beśeduje više dvacectiśic ľudzi, nazivajucich sebe Rusnaci abo Rusini. Naľeži gu legalno platnim jazikom verejnoho života, chasnuje śe u školoch, na sudoch, u radiju a televiziji, i u veľich publikacijoch. Oficjalne meno jazika u serbo-chorvatskim (SCh) rusinski, u samim JRj ruski jazik a joho oficialni predstaviteľe prehlaśuju ho za narečje ukrajinčini. Rusnaci potomkami emigrantoch z karpatskich doľin severnich pritokoch horňej Tisi, ponajvecej z terajšoho vichodnoho Slovenska (Hornad a Bodrog) a jakbač i daskeľich vichodňejšich, hlavňe z doľin Uhu a Latorici. Ňijaka diskusija o pochodzeňu JRj ňema cenu bez solidnoho poznaňa jazikovej situaciji u joho domoviňe, na vichodnim Slovensku.

2. Slovenski narečja śe calkom prosto dzeľa na tri skupini: zapadu, śtrednu a vichodnu; štandardni jazik založeni na śtredoslovenčiňe, s mocnima vpľivami zapadoslovenskich nareči. Vichodna slovenčina śe odľišuje veľima zasadnima fonologickima, morfologickima, sintaktickima a lexickima detajlami. Jednim z ňich samotni etnonim Slovjak (a ňe Slovak). Ňeprekvapuje, že dzepojedni izoglosi*, dzeľaci VSl od ŚSl, poja VSl s poľskima narečjami na sever a sv a/abo s ukrajinskima narečjami na sv.**...

...

* hraňici jazikovich javoch. Pozn. prekl.
** Jadro članku Lunt pisal r. 1990, pred štandardizaciju rusinskoho jazika na Slovensku, taže rusinski narečja označuje ukrajinskima. Pozn. prekl.

8. Kedzže Hnaťukovo JRj textiCzambelovo texti zoz Zemplina, Abova a Šarišu, šicki z rokoch kolo 1900, dokladaju varijanti jedinoho makrodialektu, do chtoroho sistemu spadaju i po slovenski cisnuti kaľvinski kňižki z r. 1750-58, možeme vičleňic tri etapi historiji štandardnoho JRj: etapu oficjalno uznatej ruskej menšini po 1945-im, etapu tirvajucej emigraciji z karpatskej „Horňici" (s podetapu 1904-45 - vedomoho začaca spisovnej štandardizaciji); a etapu spoločnoho vichodoslovenskoho narečja zpred 1750-oho. Rozumi śe, že tota najstarša etapa ma vecej historicki varstvi.

Sprobujem narucic taki ni hrubi obrisi:

1. Česko-slovenski pozni slovjanski jazik a/abo skora čecho-slovenčina, 9.-11. storoče
2. Slovenčina, 12.-14. storoče
3. Vichodna slovenčina, 15.-16. storoče
4. Čleňeňe vichodnej slovenčini, 17.-18. storoče
5. Narečja vichodoslovenskich emigrantoch, Bačka/Srim, 1750-1940
6. Konsolidacija štandardnoho juhoslavskoho "ruskoho" jazika
_ a. 1900-1945
_ b. po 1945-im

Porovnaňe juhoslavsko-ruskich s vichodoslovenskima udajami ňevihnutni krok pri osadzeňu JRj do slovjanskoho śveta. Tot krok preskakuje vekšina analitikoch, tendujicich prirovnovac etapi 1 abo 2 takoj zos 6b. Mňe tu ciľ načrtnuc vivoj širšoho sistemu u momence prechodu medži etapami 4 a 5.

...

12. Naprik roznorodosci slovnej zasobi jazikova štruktura jak calosc, jak usudziľi objektivni naukovci od Brocha po Bidwella, ŠvagrovskohoWitkovskoho, naľeži vjedno s narečjami Abova, Zemplina a Šariša do makrodijalektovej jedinki, chtora jasno odľišena od śtredoslovenčini, jv poľśčini (malopoľśčini), jz-ukrajinčini (lemkovskej/zakarpatskej). Vjazi zos śtredoslovenčinu a zapadoslovenčinu pevňejši jak s jv-poľśčinu, vjazi zos serbochorvatčinu živi no novši, dok vjazi s jz-ukrajinčinu* najslabši zoz šickich.

* čiže ňeśkajšu rusinčinu. pozn. prekl.

13. Primarnim ciľom toho načrtu navesc dostatok štrukturnich detajloch, žebi ukazac, že juhoslavski ruski jazik štandardizovana forma emigrovanich dialektoch vichodoslovenskoho makrodialektu. JRj tim padom zapadoslovjanski, choč i vaha toho poňaca pre rozdrobňeti dialekti po 1400-im ňizka. Naľeži gu slovenčiňe a čeśčiňe u procipostaveňu voči poľśčiňe a lužickej serbčiňe, vjedno s chtorima stoji u procipostaveňu voči ukrajinčiňe a serbochorvatčiňe.