Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Peter Kovaľ
(* ...)

_

P. K o v a ľ : Slovenskí dejatelia a etnické hranice na severovýchode Slovenska v druhej polovici 19. a v prvých rokoch 20. storočia. Dejiny - internetový časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove - č. 2/2007.

P. K o v a ľ : Lubor Niederle a Samuel Czambel - český a slovenský pohľad na slovensko-rusínske etnické hranice na začiatku 20. storočia. Dejiny - internetový časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove - č. 1/2006.

P. K o v a ľ : Ján Ruman a jeho pohľad na slovensko-rusínske vzťahy na severovýchodnom Slovensku v 30. rokoch 20. storočia. Dejiny - internetový časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove - č. 1/2007.

P. K o v a ľ : Slováci a ich vnímanie etnických hraníc na severovýchode Slovenska v druhej polovici 19. a v prvej polovici 20. storočia. Dizertačná práca. FF PU v Prešove, 2006.
(zhaňa śe)