Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Samo Czambel
(1856 Slovenská Ľupča - 1909 Budapešt)

_Filolog, dal naukovi podklad slovenskomu spisovnomu jaziku i historiji slovenskoho jazika.

Lokaliti zaznamenanich narečovich textov publikaciji:
S. C z a m b e l : Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských jazykov. I. odd., I. čiastka: Východoslovenské nárečie. Turčiansky Sv. Martin 1906.Michalovce
20. 7. 1898

Michalovce - slovanské mestečko.
Rus ti riekne: "Je to mesto naše,
lebo viera rozhoduje všetko,
forma cirkve a jej otčenáše."

V Michalovciach dva stoja kostoly,
blízko k sebe dosť sú postavené.
Najvyššieho zaisteže bolí,
rodné deti vidiac rozdvojené.

V Michalovciach dva stoja kostoly,
jeden s prostým, druhý s krížom dvojím;
od Slovanov postavené boli.
že od jakých - povedať sa bojím...

Rus Ti riekne: "Michalovce naše,
ony vieru našu vyznávajú!"
Ja by riekol: "Michalovce naše.
bo jazykom našim rozprávajú."

Ale mlčte! Nač tie rodné sváry!
Viera i reč - či sú ešte naše?
Synagóga blýska mi do tvári,
maďarské už čuť tu otčenáše...K. Ž e ň u c h o v á : Samuel Cambel v kontexte slovenskej folkloristiky. SLAVICA SLOVACA • ROČNÍK 38 • 2003 • ČÍSLO 2.

K. Ž e ň u c h o v á : Ľudová próza zo zbierok Sama Cambla a Volodymyra Hnaťuka - prameň etnickej jazykovej a religióznej identifikácie Slovákov. SLAVICA SLOVACA • ROČNÍK 39 • 2004 • ČÍSLO 2.

K. Ž e ň u c h o v á : Pôsobenie Samuela Cambla medzi dialektológiou a folkloristikou. SLAVICA SLOVACA • ROČNÍK 41 • 2006 • ČÍSLO 1.

P. K o v a ľ : Lubor Niederle a Samuel Czambel - český a slovenský pohľad na slovensko-rusínske etnické hranice na začiatku 20. storočia. Dejiny - internetový časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove - č. 1/2006.

K. Ž e ň u c h o v á : Samuel Cambel a jeho zbierky folklórnych naratívov v kontexte výskumu ľudovej prózy na Slovensku. Etnologické rozpravy 2/2008.