Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Jan Andraščik
(6. 8. 1799 Ľipovce - 24. 12 1853 Bardijov)


_
Andraščikov portret od J. ŇemčikaNarodzil śe u rodziňe kačmara. Študoval u Prešove a na teologickej fakulce v Peštu, dze u 1821-im dochtoroval. Od 1825-oho bul vichovavaceľ, od 1827-oho profesor na košickim biskupskim seminaru. Po 1832-im pľebančil u Bardijove. Angažoval śe u zakladaňu spolkoch (alkoholickej) mirnosci, čomu ciľil napomohnuc i svojim najpopularňejšim vitvorom: veśelohru Šenk paľenčeni.Šenk paľenčeni
ukažka - vistup furmana Dzuri u druhej sceni

Ked chcece, povim vam, co ja som na cesce
skušil po valaloch, tak po každim mesce;
jak som tovar vezol z Peštu do Moravi,
z Moravi do Moskvi - z tadzi do Varšavi;
tam som še naučil od velkich mudercoch,
Moskaľoch, Poľakoch, jako i od Ňemcoch:
že každa paľenka je jed a otrova,
ku ňeščescu glupich vše streže hotova.

Tak celo jak dušu s jedom zapelňuje,
chudobu a chorosc i šmerc pricahuje.
Preto každi mudri pod prišahu sľubi,
že ju pic ňebudze, bo ho calkom hubi.
Chto ňešľepi, vidzi, že jsme jako Nori:
bez farbi, bez mesa, paľenka nas mori.
Kurdupľe jak nalpi, bez zrostu, bez drikoch,
že kral ňeodluha z nas ňema koňikoch.

Už buľi dzedzini v predešlej lapački
z kterich provadziľi za rekrutoch krački.
I v calej stoľici už za granatira
medzi parobkami barz je ridka mira.
Mocne jako dubi, zdrave jak orlove,
buľi jak lilije Slovjakoch predkove;
velke jak olbrini oňi virastaľi,
Židzi jich s paľenku ňezakertovaľi.

Smele jako ľevi, vojni še ňebaľi,
z okola narodi od ňich še ľikaľi.
Často stopejdzešat roki oňi žiľi,
bo ňikda paľenku, ľem vodičku piľi.
Teraz v štiricatim roku už sme stare,
a už v šescdzešatim ľežime na mare.
Buľi jako ruže ženske v štiricatim,
už su bridke babšča teraz pred tricatim.

(1844)

J. A n d r a š č i k : Šenk paľenčeni. Podľa 1. vidaňa z r. 1844.

S. S o p k a , M. V o l o v a r : Slovňičok gu Andračšikovomu Šenku, (ňeľem) pre Bačvancoch. Košice 2010.

R. O. H a l a g a : Andraščikov "Šenk palenčeny" z r. 1845. Svojina roč. II. č. 3-5, Košice 1948, str. 79-88.Literatura

_ I. S e d l á k : Ján Andraščík. Košice 1965 (u prilohi kompletni Šenk).
_ R. O. H a l a g a : Andraščikov "Šenk palenčeny" z r. 1845. Svojina roč. II. č. 3-5, Košice 1948, str. 79-88.