Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Ladislav Bartko
(* 1. 7.1934 Nadošč aka Trstenné pri Hornáde)

p r o f i l

_
Š. Lipták, N. Dzendzelivska a L. Bartko pri viskume na Zak. Ukrajiňe.L. B a r t k o : O doterajších výskumoch a niektorých morfologických osobitostiach nárečí Slovákov na Zakarpatskej Ukrajine. . In.: L. Č á n i - zost.: Slováci na Zakarpatskej Ukrajine. Zborník materiálov z odborného seminára konaného v Bratislave 19. 12. 1997. Dom zahraničných Slovákov Bratislava 1998. str. 29-39.

L. B a r t k o , N. D z e n d z e l i v s k a , Š. L i p t á k : K charakteristike slovenských nárečí na Zakarpatskej Ukrajine. Slavica Slovaca, roč. 33, č. 1/1998.

L. B a r t k o : Z juhoabovskej nárečovej lexiky. Nové obzory 31, Prešov 1990, str. 181-211.

L. B a r t k o : Z tvaroslovia nárečia obce Trstenné pri Hornáde v južnom Above. Nové obzory 20, Prešov 1978, str. 337-354.