Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Dluhe Poľo aka Dovhe
N48°31-32' E22°20'

_
Zdravotni śtredzisko u DluhimValal na horňopotiskej roviňe medźi Uhom a Latoricu, jv od Užhorodu.


Mapka Dluhoho z r. 1858, z druhoho vojenskoho mapovaňa
Ukažka slovenskej beśedi z Dluhoho z publikaciji
Slováci na Zakarpatskej Ukrajine. Zborník materiálov z odborného seminára konaného v Bratislave 19. 12. 1997. Dom zahraničných Slovákov 1998,
dze je na str. 45. sučascu študiji
Š. L i p t á k : O lexikálnej stránke slovenských nárečí na Zakarpatskej Ukrajine.