Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Miloslava Sokolová
rodzena Semjanova
(* 6. 6. 1950 Tarhoviśče)

p r o f i l
biblijografija
_
M. S e m j a n o v á : Pokus o vnútornú diferenciáciu zemplínskych nárečí. Nové Obzory 18. Prešov 1976, str. 371naśľ.