Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Mikola Skuban
(2. 7. 1932 Kocur - 3. 9. 1993 Ruski Kerestur)

pisňi pre dzeci

pripovedka pre dzeci - Ribna Svadzba

Biblijografija
_Pisaceľ, novinar "Ruskoho Slova".Analiza rima baśňički z kňižki M. S k u b a n : Dobri toti dzeci, "Ruske slovo" Novi Sad 1978.
teka = zošit; klajbas = ceruzka; ujaš = vesta; kaput = bunda s kapucňuPisňi zoz: M. S k u b a n : Stich za stichom. Narodna biblijoteka Kula 1979.

Zebrovo smuhi

Dumal som, že smuhi
ľem zato ma zebra,
bo ju slabo karmja,
ta jej vidno rebra.

"Zebra hareštaňec",
hvareli mi druhi,
"preto ma na šmatoch
čarno-bili smuhi."

A vona ľem preto
chodzi zos smuhami,
žebi ju poznali
medzi žvirinami.Ľeňuchi

Dok še u Dunaju
kupače kupaju,
dok še na Moravi
novi haci pravi -
vidzime Fedora:
drime nastred dvora.

Dok še u Lendavi
krasni futbal bavi,
dok u Beogradze
jest hokej na ľadze -
dotľa mali Kime
u prikľece drime.

Dok švidki raketi
ľeca na planeti
i dok sateliti
kruža u orbiti -
paťme Miroslava:
drimac ňeprestava!

Tak u nas, u Srime,
každi ľeňuch drime
i v ľece i v žime,
a mi to vidzime,
ta še z ňich šmejeme:
"To ľeňive pleme!"

A ked na poladňe
ohlaša še dzvoni
- to každi odhadňe -
tedi šicki voni,
hoč ich ňevolaju,
gu stolu šedaju.Vipľetaňe

Moj ocec pozberal
slova šircom šveta,
ta ked pridze domu,
von še ľem vipľeta:
bešeduje o akciji,
o konferenciji,
o bilansu, o samitu,
o liberalizme,
partikularizme,
provincijalizme...

Ked moj ocec ňeška
znova pridze domu,
ja tak povem jomu:
"Moja hlavka išče malka,
ta do ňej ňestaňe
toto vipľetaňe!"

Popať i pisňočki Michajla Kovača abo Serafini Makajovej.Ribna svadzba
Zoz: M. S k u b a n : Ribna svadzba. Pripovedki. "Ruske slovo" Novi Sad 1982, str. 42-5.

Ňe tak to ľehko pravic svadzbu pod vodu. Zadumajce ľem sebe: nadumaju družki zviskovac, a chtora jak otvori usta, tak jej uchodzi voda do ňich... mohla bi še až i zadavic. Abo take: kuma ňeše tortu na svadzbu, jak tomu šor, a fil jej u vodi rozmokňe, rozpušči še i roztopi, rozvodňi i rozľeje. O hudacoch ňetreba ňič bešedovac: jakže to mož hrac na hušľi s mokrim smikom abo duc do klarineta, zoz kotroho mesto muziki vichodza gombuľki?! Ta zaš ľem...
_ Mlada Čuka u begeľu už jeden čas ňe taka, jak treba. Ľem pľiva hevaľ-tamaľ, ňič ňerobi, skoro aňi ňešpi, a ňebarz može aňi jesc. Šicki ribi obačeli, že s ňu coška ňe u šore. Pitaju še jej, že u čim stvar, že či ma dajaki problemi, aľe vona cicho i ľem sebe zdichuje.
_ Jak co i každa tajna doteraz ňemohla navše ostac tajna, tak i tajinstvene spravovaňe mladej Čuki bulo ňeodluha rozjašňene: vona še zaľubela. I to, hajde no, ked bi še zaľubela jak švet - do dakoho sebe rovnoho, kotri bi jej švečel - aľe jake! Zadumajce ľem sebe: zaľubela še do staroho Karasa, gdovca, čiju peršu ženu jakiš zazrak išče vloňi vlapel na cigoň.
_ - Maj rozum, dzecko mojo! - opominala ju mac. - Ša von ňe para gu tebe! Von už stari, už bul ožeňeti, ma i drobni dzeci, ta naco ci taku brigu na kark?!
_ Ribi ňemaju kark, aľe to ňič ňezavadzalo, žebi Čukova mac tak povedla.
_ A do bešedi še umišal i Čukov ocec:
_ - Okrem toho, von menši od tebe. Jak budzece vipatrac, ked še dagdze rušice v ňedzeľu popoladňu, ta na vas šicki budu patric i šmejac še, že pristavace jedno gu druhomu jak "hoha" i "pr".
_ - Aľe rozumice vi, co to ľubov? - zjojkla mlada Čuka. - Ňe, vi to ňerozumice, bo še vi ňe pre ľubov pobrali, ňigda sce še ňeľubeli - vas rodiči nahnali pobrac še pre jakiš tam rachunki, žebi še majetok ňedzeľel, že bi prelazok u nadze ostal u vlasňictve familiji.
_ - Aľe jak to bešeduješ zos svojima rodičami? - zaslupla mac. - I chto ci take o nas ľem naspľetal?
_ - Šicko še zna! - zakľapkala zos pirkami mlada Čuka. - Naš begeľ ňe taki veľki, ta še šicki pozname i každe o každim šicko zna.
_ - No ta co, ked sme še ňeľubeli?! - pomeknul ocec i žadal dajak vihladzic stvar, s tim skorej, že jich bešedu prisluchovali sušedi. - Zaš ľem sme, nia, calkom krašňe žili. Ta cože nam chibi?
_ - Ľem nam ti teraz praviš brigi - dorucela mac.
_ I už jak bulo, tak bulo - zaš ľem ľubov i mladosc pobedzela. Starim Čukovim rodičom ňič inše ňeostalo, ľem pristac.
_ - Ta, kediže pošľeme pitačku? - opitala še mac.
_ - Jaka vas pitačka našla?! - začudovala še mlada Čuka. - To pri ľudzoch pitačka idze pitac mlodu za mlodija, a ňe mlodija za mlodu. Aľe nam to aňi ňepotrebne. Mi še zos Karasom už poradzeli.
_ - Co hvariš? - zvreščal ocec i vec še ozval gu maceri: - Čula ši? Voni še poradzeli! Voni! A mi, co mi tu predstavjame? Chto še nam daco pital, ha?
_ Zaš ľem, jak še mladi poradzeli, tak i bulo. Daremni buli odhvarjaňa, darmo še umišali i rodzini i sušedi, šicko to ňič ňepomohlo.
_ Ta tak sme scihli i na sam dzeň svadzbi. Bo svadzbu še mušelo napravic - taki to šor i običaj, taki porjadok i zvičaj. Či še rodičom pačelo, či ňe - šicko hoľem pred švetom mušelo vipatrac krašňe.
_ Žebi ňebulo pľetki i kritiki, ohvarjaňa i došpintovaňa, prihvarki i dohaňaňa.
_ Spočatku šicko išlo, jak treba. Stari Karas prišol zos svojim družtvom po mlodu, a tu še poschodzeli i rodzini. Žabi buli pojednani ňeľem jak muzika, aľe i jak grupa špivačoch. Spitovaňe bulo krasne, až smutne, ľem že u vodi ňemož bulo vidzic, chto ma a chto ňema slizi u očoch. Vecka še šicki rušeli do domu mlodoho, pripitac mlodu. Za mloďatami išli družbove i družki, vec Čukovo rodiči, ta braca i šestri, a potim druhi svadzebni: kuma Poťka, šovgor Šuľ, bratňak Terpeš, šestriňica Charča, svacha Červenopirka, anďa Zlatica, vec jakiš daľši rodzini Amur i Ľeňak, starostove Čik i Koľak, svaški Kečiga i Čečuha, ta sušedi Igliňec i Deverika. Taku drobeňavu, jak co povedzme pši ribi, aňi ňevolali na svadzbu, bo bi ich veľo koštalo.
_ Idu tak voni, a od všadzi še na ňich pripatraju. Šacuju, že či mloda krasna, či hudaci dobre hraju, či še hrišni ocec už doraz rano ňenapil, či mlodi veseli... i šicko take. Aľe tedi odrazu, odkaľšik zoz huščavi u cepľinki, ozvala še jedna dluhovasta riba:
_ - Aha, skaraňiku jeden, darmojedu švecki, boľgovu sebični, mizeraku n?čomni, zazraku ňijaki! Tu ši teraz? Žeňiš še, ha? A zos kim?
_ Svadzebni še počali ohľadac, že chto še to nadzera, a ked vidzeli - ňemohli vlasnim očom veric. Ša to Pestruška, stranska riba, chtora u našim begeľu ňigda ňebivala. "Odkaľ še ľem vžala tu?" preľecelo im prez hlavi, bo im bulo poznate, že taki ribi žiju ľem u švidkich horskich rikoch. A tota še u medzičaše predlužela vadzic:
_ - Ojej, mlodi i pol! Možem sebe zadumac! Jaki mi tu chlop za žeňidbu! Šveči mu buc mlodi jagod kravi štverc, jak straki rukavici, jak šľimakovi čižmi, jak osi okuľari, jak žabi šersc, jak hušeňici mašľa, jak...
_ I chto zna dokľa bi Pestruška išče šorovala, že jak šveči staromu Karasovi žeňidba, kedbi ju ňeprerval vidavač Karp:
_ - Cože to? Chto to tam? Co še slučelo? Čom še tam chtoška dre i nadzera? Cože mu treba? Preco še dachto ňepovolani miša do porjadku i šora?
_ - Ša vera chto i vera co! - skričala išče hlasňejše Pestruška. - Ozda vam išče ňejasne? Opitajce še vašomu krasnomu panovi mlodijovi, naj vam von pove! Pitajce še mu, co mi obecal, ked še krucel kolo mne vloňi cali tri mešaci! Naj pove i co šicko napripovedal o vašej familiji... že bi vašu dzivku ňescel aňi ked bi bula Zlatna Ribka!
_ - Čom? Čom bi ju ňescel? - odrazu podzvihnul hlas mladej Čuki ocec.
_ - Naj vam pove! Pitajce še mu! - odvitovala Pestruška i zacahla še do hustej travi kolo koreňoch nadu.
_ Šicki še obraceli hu mlodijovi, aľe joho už - ňebulo. Dok svadzebni patreli na Pestrušku, von už scekol i čmignul, odpirchnul i skapal, zmascel i zglajzal, zdimel i viparel še u ňepoznatim naprjame.
_ Šicki ho hľedali, obkoľeli každu cepľinku, každi prelazok i huščavu, zakukovali až i do krutili pri šlajsu, aľe staroho Karasa ňigdze ňebulo.
_ Svadzba še rozišla.
_ A co bulo daľej? Mlada Čuka ostala ňeodata. Vecej ň?chto ju ňescel, bo tedi dožila skandal i haňbu, aferu i balamutu, višmejovaňe i vidrižňovaňe caloho ribnoho naroda od jednoho po druhi šlajs. A co najhorše, najbaržej še šmejali toti menši ribi - iglici, červenopirki, karaščiki, terpeščiki i podobna drobeňava. Na toto še i mlada Čuka i jej rodiči i rodzina nahňivali i rozjedli, ta počali nemiloserdno napadac na šicki drobni ribi. Preto i ňeška čuki lapaju každu ribu menšu od sebe i bezočľivo ju zňiščuju.

Popať i dzecinski pripovedki Ďuri Papharhaja abo Michajla Kovača.Biblijografija

_ 1965 Dvanac mešaci. Pisňi za dzeci i o dzecoch. "Ruske Slovo" Ruski Kerestur.
_ 1974 Kolač. Kolaž. "Ruske Slovo" Novi Sad.
_ 1976 Stari stvari. Pripovedki. "Ruske Slovo" Novi Sad.
_ 1978 Dobri toti dzeci. Pisňi. "Ruske Slovo" Novi Sad.
_ 1981 Kadzi idze človek. "Ruske Slovo" Novi Sad.
_ 1982 Ribna svadzba. Pripovedki. "Ruske Slovo" Novi Sad.
_ 1979 Stich za stichom. Pisňi za dzeci - Pesme za decu. Narodna biblijoteka Kula.

_ 1963 Antologija poeziji bačvansko-srimskich ruskich pisateľoch. "Ruske Slovo" Ruski Kerestur.
_ 1964 Antologija dzecinskej poeziji bačvansko-srimskich ruskich pisateľoch. "Ruske Slovo" Ruski Kerestur.
_ 1984 Antologija ruskej poeziji. "Ruske Slovo" Novi Sad.
_ 1990 Chmara na verchu topoľi. Antologija dzecinskej poeziji. "Ruske Slovo" Novi Sad.
_ 1995 Duha nad valalom. Zborňik pisňoch kocurskich poetoch. Podružňica Družtva za ruski jazik i literaturu Kocur.