Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Ďura Papharhaji
(11. 11. 1936 Ruski Kerestur - 15. 3. 2008 Novi Sad)

Tri dňi u vostočnej Slovackej - cestopis, 1963
Dziva dzivka - pripovedka pre dzeci, 1980

Biblijografija

_Prozajik, dramatik, publicista, na Univerziti u Novim Sdze absolvoval odbor "Južnoslavjanskie literaturi i jaziki". Bul redachtor "Ruskoho Slova", šefredachtor "Švetlosci", iniciator ediciji "Biblioteka mladich ruskich-ukrajinskich pisateľoch "Žridla" (28 čisla medži r. 1969 - 1987). Jak mladi, 27 ročni, naščivňik vichodnoho Slovenska, može i perši publikujuci doma o nas, fascinovano konštatoval: "Šicok tot materijal vola ľem na detaľňejše vipitovaňe, chtore bi trebalo okončic na samim tereňe". Zabrati vec mesto toho s redigovaňom ukrajinskich almanachoch sebe nažaľ ňenašol čas tot krasni ciľ napolňic, ta vec zoz svojoho "z richľika" vidzeňa vichodoslovenskej promlematiki až do śmerci aňi o milimeter ňerušel, jak doklada jedna z ostatňich mu pisňoch:

Vichodňarska patetična kantilena
(začatok) Kalendar 2007, str 151.

Raz še ozda narodzi Vichodňar
co zoz skali na Horňici skriči:
Ja ňe Slovak, ňe Maďar, ňe žobrak.
Rusnak i ja i mojo rodiči.

..."Ňepoetični drahopis"
Tri dňi na vichodnim Slovensku (1)
Ďura Papharhaji
Ruske slovo č. 26/1963, 21. 6. 1963, str. 7.

Ked som znova po šejscoch rokoch stupel na mňe už poznatu žem, aňi som ňedumal, že impresiji budu taki krasni, že upečatok ostaňe taki hľiboki. I hoč už poznati kraj, ukazal še mi u inšakej švetlosci, privital me s novima ňespodzivaňami. Naisce, premenki chtori nastali za ostatňi šejsc roki u Čechoslovackej, dali dokaz, že novi namahaňa socialistickej republiki zoz sivera idu za tim, da novomu človekovi daju co ľepši standard, da še za každoho človeka najdze chasnovita i produktivna aktivnosc, da človek ma zakrice nad hlavu i chľeb u vlasnich rukoch. Veľo še buduje. Novi paviloni budinkoch na daskeľo štoki zaberaju z dňa na dzeň novi porti; električni droti križaju še vše hustejše nad zašatima poľami, žeľenima ľesami i novima drahami, i co najmilše: čechoslovacki človek zna dočekac i privitac še zos človekom, bul von zoz istoho mesta ľebo daľeko het zpoza hraňici, chtori formalno omedžuju žem od žemi aľe ňemožu buc medža človekovi od človeka.
_I dzeška u podsovicsi, jednoho dňa zdohadal som še našich davnich rozpravjaňoch o tim, co sme, chto sme i odkaľ sme, i prišol som na ideju, pojsc na par dňi na vostok, vichasnovac nahodu, chtora stoji predo mnu, i prešvečic še, hoľem z časci, do tverdzeňoch, chtori viňešeni dok ja bul išče mali, že našo praďidove rušeli na juh prave zoz tich krajoch. I ňeokľeval som: s novu naďiju i išče vekšu ľubopitnoscu rušel som še gu vostočnej hraňici.

"RICHĽIK" BRAŤISLAVA - KOŠICE

Nakadzi som u Banskej Bistrici šednul do švidkoho hajzibana za vostok, takoj me tarhnul hlas človeka, chtori bul nachiľeni na oblak i bešedoval zos človekom, chtori ho viprovadzal. Viščirel som oči i napnul cali svoj sluch, da čujem, jak bešeduju. Ňespodzivaňe bulo prijemne. Toti dva osobi bešedovali tak jak i mi, Rusnaci u Juhoslaviji. Na peršim kročaju som takoj pobanoval, že ňemam pri sebe magnetofon, da možem odňesc zňatu bešedu nazad do mojoho kraju. I ked hajziban rušel, čul som hlas zvonka:
_- Dovidzeňa!
_- Dzekujem za šicko - kričal človek, chtori stal pri oblaku.
_Scel som zos ňim odpočac bešedu, aľe von šednul do jednoho kuta i zadrimal, dok u druhim kuce drimala jedna starša žena, a ja i soputňica, chtora mi bula vožd drahi, šedzeli na druhej lavočki, voči jim. Počali sme medži sobu bešedovac. I ked hajziban prechodzel prez prekrasni pejzaži "Slovenskoho raja" (časc Slovenskej tak navolana pre prirodni krasoti), ňepoznata anďa še obatorela i vše baržej ukazovala dzeku pobešedovac s nami.
_Moja soputňica prehvarela:
_- A vi dze cestujece?
_- Do Prjašova!
_- A buli sce daľeko?
_- Bula som pri dzivki.
_Šerco mi mocňejše zadurkalo. Toto, o čim som dakedi čital i sluchal, teraz som na mesce mohol čuc i prešvečic še, že i tu, tak daľeko od nas, bešeduju na istim jaziku jak co i mi, Rusnaci u Juhoslaviji.
_- A dze vona robi? - predlužela še pitac moja soputňica, žebi som co vecej mohol čuc, jak hevta anďa bešeduje.
_- Robi u ľeše.
_- Aľe vi otamaľ mohli cestovac i zos avtobusom...
_- Mohla som, aľe zos vlakom tuňše.
_Ja už znal, že Slovaci hvarja "lacňejše" i ňemohol som vitrimac: scisnil som s rukami išče baržej tvar i predlužel sluchac rozhvarku, chtoru vodzeli pri mňe. Bešedovali o veľich stvaroch: o svadzboch, o roboti, o chviľi... Najvekši upečatok u tej bešedi zochabelo na mňe toto, že še ňepoznata anďa pitala, z chtoroho mi mesta (dumajuci, že i mi bivame na vichodnim Slovensku). Ostali mi u pametaňu i slova, ked hvarela:
_- I tam padal diždž (dok Slovaci hvarja "prši").
_I co sme še baržej pribľižovali gu Košicom, do hajzibanu uchodzeli vše novi osobi i mohol som še nasluchac istej bešedi jak co i naša.
_Jedno me ňespodzivalo. U Margecanoch vošli do hajzibana dzeci, chtori putuju do školi. Voni tiž bešedovali s takim jazikom jak i starši osobi, hoč, keľo som bul informovani, u školoch uča na slovackim literarnim jaziku. Znači, tradicija ňevimera!
_U Kisaku naša nova poznaňica prešedla do hajzibana za Prjašov i na rozchodze še s nami pozdravela:
- Zbohom, prijemnu cestu. - Dovidzeňa i ščešľivo - skričal som jej.
_Človek u kuce viňal zoz taški falat slaňini i chľeb i počal po našim običaju smačňe čamkac, a hajziban predlužel drahu gu Košicom.


Seľanska chiža z vaľkoch na vichodnim Slovensku.

(Daľej budze)

Tri dňi na vichodnim Slovensku (2)
Ruske slovo č. 27/1963, 28. 6. 1963, str. 7.

KOŠICE

U Košicoch nas privital zapor. Diždž ňemiloserdno padal i perši impresiji o poznatim mesce na vostoku ňebuli najkrasši.
_Nocňik u Košicoch čežše dostac jagod u nas u Opatiji pod čas ľetnej sezoni. Hoč sme napredok obezpečeli mesto u hotelu "Slovan", mušeli sme blukac po uľičkoch, bo šicki mesta buli zavžati, dok sme koňečno, u hotelu "Evropa", ňedostali nocňik, rozumi še, ked še portirovi do rukoch šturelo par koruni. U holu hotela čul som už poznatu bešedu chlapcoch, chtori živo diskutovali o uspichoch košickoho fodbalskoho kluba "Lokomotiva".
_Za Košice i joho kulturno-istorijski pamjatki postoji beľke interesovaňe. Každim dňom prichodza turisti naščivic i poopatrac hlavne mesto vichodnich Slovakoch. Krem toho, u Košicoch postoji mocna industrija, buduju še novi zdanija i varoš dostava každim dňom vše vecej žiteľoch i meňa svoj vipatrunok.
_Krem cerkvoch zos drahocinima freskami, oltarami i maľunkami, prekrasni košicki teater, chtori še nachodzi u štred varoša, na človeka muši zochabic mocni upečatok. Von vibudovani 1897-9 roku i ma už svoju bohatu teatralnu tradiciju. Keľo god krašňe vipatra jak budinok z vonka, išče vecej zochabi na človeka upečatok nukašňosc toho zdanija. Prekrasni ukrasi i ornamenti zos klasičnima šedoviskami i ložami rozpodzeľenima na balkonoch, chtori še nachodza jeden na druhim, visoko až ponad povalu. Teater ma tri konari: dramu, operu i balet. Už rutinirani košicki glumci poznati po calim Slovensku ta až i za hraňicami Čechoslovackej Socialističnej Republiki.
_Hlavna, Leňinova uľička precahuje še prez štredok calich Košicoch. Ľudzoch prez varoš prevoža tramvaji. U calej Čechoslovackej prevožeňe na hajzibanoch, avtobusoch i tramvajoch tuňše, takže každi dzeň vidno veľo putňikoch. Často še za putovaňe karti muša napredok obezpečic.
_Medzitim, krem budinkoch, chtori še nachodza u varošu a chtori poznati po svojej kulturnoistorijnej vrednosci, Košice še, ked še vidze dakus zoz centra varoša, ukaže u inšakej farbi. Na okrajiskoch vibudovani cali novi paviloni, u chtorich bivaju robotňici, chtorich každim dňom jest vecej, a chtori meňaju vipatrunok toho tradicionalnoho varoša.
_Inšak, Košice ma: radio-staňicu, 5 hoteli, 13 restotraciji, 5 bioskopi, 1 teater, 7 studentski domi i internati, 6 fakulteti, odnosno, visoki školi, 2 muzeji (Vichodno slovenski muzej i Technicki muzej), archiv Košicoch, Pokrajinsku galeriju i... čežko bi bulo načišľic šicki kulturno-istorijski pamjatki Košicoch, čijo čislo ňemale.

VICHODNO SLOVENSKI MUZEJ

Vichodno slovenski muzej osnovani 1872 roku, aľe teraz še už nachodzi u novim budinku, chtori postaveni 1896-9 roku u novo-renesansnim stiľe. Okremni oddzeľeňa pošorovani tak, že naščiviteľ može vidzic rozvivaňe vichodnoslovenskoho človeka od najstaršich časoch po ňeška.
_U vitrinoch muzeja nachodza še šľidi išče z konca ľadovoho času (až pred 50.000 r. pred n. e.) z mladšoho kamenoho času (3.000 r. pred n. e.) vitrini s špižovima virobkami, pamjatňiki z peršoho žeľeznoho času (7-5. storočja pred n. e.) a tu še nachodza i staroslavjanski pamjatki zoz 7-8. storočja.
_Istorijska časc zos rižnima textami zoz rižnich istorijnich epochoch, oružijom i druhima virobkami toho času tiž zabera veľke mesto u vitrinoch muzeja. Tu še nachodza i stari dreveni pluhi, priskrinki zoz Zemplina, sliki i maketi najstaršich chižoch, vibudovanich zoz vaľkoch i zakritich zos slamu, višivani ručňiki i nošňi žiteľoch vichodnoho Slovenska. Pri veľich predmetoch še može najsc zapisane, že pochodza zoz terena, dze še nachodzi Zemplin. U dvore muzeja nachodzi še dobre začuvana stara drevena cerkva, preňešena zoz Kožuchovcoch.
_Krem toho u vitrinoch še nachodza i veľi dokumenti na latinskim, staroslavjanskim i slovackim jaziku z istoriji vichodnoho Slovenska i zoz istoriji lingvistiki i literaturi, chtora še rodzela na tim tereňe.

VALALI I PREZVISKA

U bešedi zos ľudzmi čul som, krem inšoho, jaki tu jest mena i prezviska. Dakus som še i ňespodzival, ked som, krem druhich, čul, že tu jest: Šuhajdovo, Edelinskoho, Gadňanskoho, Emejdijovo, Besermiňovo, Matisovo, Pasternakovo i išče veľi prezviska taki isti jak i našich Rusnacoch u Juhoslaviji. Krem toho som čul, že tu postoja daskeľo Keresturi i valali zos menami jak na priklad: Michalovci, Jankovec, Makovec, Kožuchovec i druhi. Na Slovensku jest i valali zos menami Kocurkovo (take jest i prezvisko), jest Šid, Lok i išče druhi podobni mena jak i u našej žemi. Šicok tot materijal vola ľem na detaľňejše vipitovaňe, chtore bi trebalo okončic na samim tereňe, ňeľem chasnujuci už napisanu literaturu.


Deržavni teater u Košicoch.

(Daľej budze)

Tri dňi na vichodnim Slovensku (3)
Ruske slovo č. 28/1963, 5. 7. 1963, str. 7.

BOHATI NACIONALNI FOLKLOR

Slovensko na daľeko u švece poznate po svojim nacionalnim folklore. Rižnorodni tradicionalni višivki zaberaju vidne mesto u vikladoch predavaľňoch i za ňich postoji veľke interesovaňe, pohotov ked do jich žemi pridu dajaki stranci.
_Čechoslovacki folklorni ansambl "Sľuk" poznati ňeľem u svojej žemi, aľe i za jej hraňicami. Voni, zos tancami i obľečivom zoz šickich krajoch Čechoslovackej Socialistickej Republiki virno dočarjuju nacionalne blaho slovackoho človeka.
_Narodna pisňa, to bulo toto, co mňe u tim čaše najbaržej interesovalo. Scel som vidzic, jak slovacki človek očuval svoju tradiciju i na jaki sposob vona preňešena na paper. S takim ciľom som obišol predavaľňi kňižkoch i gramofonskich pločoch i našol daco od žadanoho materijala.
_Od melodijoch najbaržej še pestuje tradicionalni čardaš, ridše valcer, a tiž tak i častuška. Medzitim, mňe u peršim šore interesoval jazik tich pisňoch, chtori še tu navoluju vichodnoslovenski.
_Jeden čardaš napriklad ma taki slova:

"Mamo moja, a chto beťar, ked ňe ja?
A chtože ma šarga-koňa, ked ňe ja?
Hej-hej-hej, hej-hej-hej,
šedlam sebe koňička,
a na večar pobočka me Haňička.

Mila moja, mila moja, pušč me dnuk,
naj ňemokňem, naj ňemokňem na diždžu.
O-joj-joj, o-joj-joj,
moj koňičok i ja sam -
na ňim cali, na ňim cali moj sersam.

Jak mi išol od frajirki do domu,
stanula mi čarna kura na drahu.
Hiš-hiš-hiš, hiš-hiš-hiš,
čarna kura, do domu!
Ňestavaj ti na dražočku ňikomu."

Interesantni i slova jednoho krasnoho valcera:

"A ja taka čarna, jak čarna čarňica,
naj še mi vistupi, šej hoj,
z drahi paradňica."

Z drahi paradňica, z poľa robotňica,
bo ja taka čarna, šej hoj,
jak čarna čarňica."

Častuška tiž tak može še najsc medzi melodijami, chtorich tu navoluju vichodnoslovenski, a chtori po svojim ritme podobni ukrajinskim i veľkoruskim častuškom. Jedna počina zos slovami:

"Mila moja, ňedaj še mi trapic,
vidz ti vonka, daj še mi oblapic.

Mila višla, dala še oblapic,
jak to čežko frajirku ochabic."

Čežko bi bulo citirac šicki pisňi, bo jich čislo ňemale, a i jich obrabjaňe zasluhuje okremnu robotu. Za hore citirani pisňi mam zňati i melodiji, jagod i za pisňi s naslovami: "Odam še, ňeodam", "Už som še ožeňil", "Ňepojdzem do domu", "Vidziš, mužu", "Kačmarenko naša", "Šaľena ja bula", "Hura, hura, šiva skala", "A dzeže tot perecar", "Mila moja, pušč me dnuka", Kačmar, kačmar", "Zahrajce mi" i druhi.

PRIKMETI JAZIKA

Jazik, chtori tu navoluju vichodnoslovenski dijalekt, ňeveľo še rozlikuje od našoho jazika, s jakim mi bešedujeme u Juhoslaviji. Napriklad dijalekt obštini Bajerov (srez Prjašov), chtori spada do šoru šarišskich dijalektoch, ma krem druhich taki prikmeti:
_1. Nahlašeňe na predostatňim skladze;
_2. Traceňe dluhich samohlašňikoch. Šicki skladi še vihvarjaju kratko, napriklad: volam, mam, šumni, dobru ženu;
_3. pred r, l ľebo po ňich vihvarja še samohlašňik, napiklad: polni, tlusti, slup, bľicha; śmerc, harsc, karčma, kark, bardo;
_4. Dzekaňe i cekaňe (mesto ď = dz, ť = c), napriklad: dzeci, kudzeľ, robic, cepli, cicho;
_5. Ľ barz mehke i to pred samohlašňikami e i i, napriklad: ľeto, ľica, bľadi, kudzeľ;
_6. š, ž prede samohlašňikami e, i vihvarjaju še mehko, napriklad: oňi śe boja, dześec, śivi, źec, źima, źem. Tiž še vihvarja i dześati, meśačni, śvecic, kňaź, treźbi;
_7. mesto slovackoho šť vihvarja še grupa śč, napriklad: śčesce, eśči, śčava, aľe Štefan.
_Opština Zalužice (srez Michalovci), spada do šora zemplinskich dijalektoch, za chtori krem hore navedzenoho važa išče dzepojedni druhi prikmeti.
_1. Mesto slovackoho ie nachodzi še i, napriklad: śtriberni, ľiska, śmich, chľiv, śmišni, bida;
_2. u deklinaciji pridavňikoch, zameňovňikoch i čislovňikoch u jedini mužeskoho roda jest predlužeňa -oho, -omu, -im, u nominative množini šickich rodoch nachodzi še predlužeňe -e, napriklad: śivoho, biloho, toho, jednoho; śivomu, bilomu, tomu, jednomu; šivim bilim, tim, jednim; šive, bile, te, jedne chlopi; ženi, dzeci.
_Rozumi še, to ľem naruceni dzepojedni prikmeti jazika, a všeľijak joho rozpatraňe i analiziraňe zasluhuje vekšu uvahu, a gu tomu i vekši čas za vipitovaňe jak i vekšiprostor. U každim slučaju s detaľňejšim vipitovaňom toho jazika mohlo bi še najsc veľo i veľo podobnosci s našim jazikom.


Narodni višivki z vichodnoho Slovenska.

(Koňec u iducim čišľe)

Tri dňi na vichodnim Slovensku (4)
Ruske slovo č. 29/1963, 12. 7. 1963, str. 7?.

DVA ROZHVARKI

Popri šickim tim, co som už navedol, interesovalo me išče i toto, jak še u cerkvi služi bohoslužeňe. Prešvečel som še, že cerkovni obrjad tiž taki jak u našich cerkvoch, s jednu rozliku: tam še pričaščaju na stojaci a u nas na kľečaci! No ja dakedi od našich starich mohol čuc, že še i našo praďidove i babi dakedi pričaščali na stojaci.
_S jednim človekom, chtori inšak bul dzijak u cerkvi, do chtorej chodza vichodni Slovaci, sceli sme pobešedovac daco. Aľe von ňebul rozpoloženi davac ňijaki vijavi i hvarel nam:
_- Mi sme tu Slovaci, a ňevjem čo vi tam v Juhoslaviji.
_Ked sme še probovali pitac daco u vjazi zos tim, že či i voni (toti vichodni Slovaci, co chodza do tej cerkvi) dakedi ňebuli hrekokatolickej viri, von na nas popatrel i hvarel ľem coška ňeodredzene, zoz čoho ja ňič ňemohol zakľučic.
_Tak še naša rozhvarka i zakľučela.
_Pri vracaňu domu, zaš som šedzel u kupeju vjedno s jednim mladim čeľedňikom z vichodu, co ňedavno odslužel vojsko. Švidko sme še sprijateľeli i rozbešedovali. Poneže mi hvarel, že je po zaňimaňu klomfer, pripovedal o tim, jak še tam robi, jak še mladi ľudze svadzbuju i druhe. Mňe interesovalo, jak bešeduju tam, odkaľ von putoval. Von hvarel, že tamadz jest takich, co "rečuju", a jest i takich, co "hutorja", odnosno "bešeduju".
_Ked som mu hvarel, že som z Juhoslaviji, von še začudoval i dumal až po koňec našej rozhvarki, že ja še tu narodzel a vecka še odseľel do Juhoslaviji.
_- Ľem mi ňe Slovaci! - hvarel ja jomu - mi Rusnaci.
_- Jest i u nas veľo takich, co hutorja, že su Rusnaci. - hvarel mi von. U daľšej bešedi pripovedal o tim, že še toti, co sebe navoluju Rusnaci, zos bešedu rozlikuju veľo od Ukrajincoch aľe i od Slovakoch.

GU DOMOVU

I dok švidki hajziban bežal gu mojomu otečestvu prez Braťislavu, Komarno, Peštu, Kelebiju, Suboticu, rozdumoval som o mojim kratkim viľetu gu vichodno slovenskej hraňici. Už som u dumkoch skiciral šicko toto, co som hore napisal. Napisal som to jak jeden drahopis, jak stvar, chtoru som vidzel i dožil, jak stvar, chtoru bi trebalo podrobňejše vipitac na samim tereňe, napisac prez ijakej tendenciji, napisac jak čiste dožice.
_I ked som še vracel domu, ostalo mi zrobic ľem dva stvari: viňesc toto, co som dožil, i zažadac, da druhiraz u vekšim čišľe pojdzem naščivic Vichodnoslovenski kraj.

(Koňec)

Reportaž bez viśvetľeňa odsudzena u Pisme 159 podpisňikoch, 1967. Opať tiž Expediciju '64, Rozhovor s krajanmi, 1965 pred Polemiku 1966-7 i vec až Siniši Sopki Halfway to sanity. 2010.Dziva dzivka
U: Ď. P a p h a r h a j i : Koňec šveta. "Ruske slovo" Novi Sad 1980, str. 68-74.

Hľiboko na dva meteri, u formi dekungoch, vikopani skrovišča od bombardovaňa pokoňec zahradoch buli jak stvoreni za frontovski baviska. Pravi dekungi zameňeli baveňe poza slamu, po šopoch, spoza kopoch kukuričanki. Teraz take vojovaňe vipatralo veľo upečatľivše, bez ohľadu, že osnovne naoružaňe našoho vojska i u takich realnich uslovijoch i daľej bula slunečňikova paľica i vihrizka.
_- Napad z vozduchu! - kriči Janko spoza proščoch u sušednim humňe.
_- Do dekungoch! - prilapjujem ja komandu.
_I tak, nachodzime še pokoňec zahradi i skravame plan ochrani familiji, kotru treba začuvac od agresora z vozduchu. Posceľena slama u dekungu idealna za viľehovaňe i občekovaňe napadu z vozduchu. Kuric, zaš, u takim prostore bulo ňezgodňe. Mohla še zapaľic slama pod nohami, a odkedi zhorel Provčijov pľevňik, mušelo še merkovac, žebi še tota fajta dokazovaňa našoho chlopstva okončovala ľem na suchej podlohi. A ľem pre kureňe virucac slamu spod sebe, bul bi to pravi hrich. Mušelo bi še u skloňišču kučac, a take bavisko bulo bi calkom kratkoho viku.
_- Sluchajce, - hvari Janko - kus ňezgodňe, že od bombardovaňa čuvame ľem chlopski švet. Chto že otrima našo potomki, ked ženski švet ochabime bombom?
_Naisce, "napad z vozduchu", taki, jakoho ho mi vikričovali, vše doteraz pozberal do dekungoch ľem chlopsku moc zoz sušedstva. Dzivčata sme zazberovali, ked še trebalo bavic na svadzbi. A bavic še na svadzbi u dekungu, jake to?! No teraz, ked še treba skrivac, nia, až tak popod žem, ľem Janko še zdohadnul ňepravdi, že zaňedzbujeme ženski rod.
_Amalka i Irinka pristali skompalovac še s nami. Marča s ňima odkazala, že to za ňu aňi kus ňeinteresantne, že vona zna, co to znači, ked Janko daco viduma, že hinto isto tak vidumal dzeška u pľevňiku bavic še na oca i macer. Jej, hvari, išče dzviňi u uchoch od takoho baviska, sita vona Janka...
_- Ša cože, možeš dumac! - prihvarja Janko. - Jaka muderica! Ňemuši, rozňeše ju bomba, ta!
_Ľem až teraz nastalo ňeporozumeňe. Chto gu kotrej familiji pripadňe? Irinku bi i Janko i ja. Amalka jakošik ňebula pricahujuca za skrivaňe u dekungu. Žovti vargoč, žovti oberva ňedali še aňi prirovnovac gu Irinkovej krasi, hoľem nam tak vipatralo, že čarne, barnaste veľo krasše od biloho. Hoč, muši še pripoznac, Amalka ňeodbivala ňijake bavisko. Bula calkom družtvena. Ňedavno še za slamu s Jankom baveli na vipitovaňa u hareštu. Janko ju vipitoval, scel ju mučic, ta ju až i pozobľekal, aľe Amalka, dobra Amalka, šicko pripoznala, ta še bavisko ňeudalo do konca tak, jak Janko zdumal. A ňe bula aňi Amalka aňi kus bridka. To Janko i vinovati, že sme ju položeli do druhej klasi dzivkoch, bo von tot, co hvarel, že vona jak puľče vajco. Ozda ľem preto, že jej kolo noščika vibili daskeľo drobenki pehi. A voni jej prave švečeli. Aľe Janko ozda zna, co krasne a co ňe. Ľem ňedam še aňi ja. Po čim že Janko ľepši odo mňe? Ked von, vec i ja voľim Irinku!
_Dzivčata stoja na boku, dok še mi dvome jedname, chtora budze čija. Kusaju slunečňik i čekaju svoju suďbu.
_- Čomže bi ti Irinku, ked ci Amalka frajerka? - pitam še calkom otvoreno Jankovi.
_- Ta co frajerka! Ozda toto puľče vajco? Ňescem ju i kvit!
_- Ša precože bi toto "puľče vajco" mňe pripadlo?
_- Mladši ši, Petre. Mladši ši. Ti maš kedi viberac.
_Ňemeržel ja aňi "puľče vajco", aľe ľem preto, že som daskeľo mešaci mladši, ňedopuščim Jankovi, žebi von sam okončoval rozpodzeľovaňe ženskoho žiteľstva.
_- Hoč som mladši, ta co! I ja scem Irinku! Ti Amalki už znaš šora, ta sebe ju ber!
_- Znam ja šora i Irinki - braňi še moj pajtaš.
_- E, vec lutrija - predkladam ja. - Vicahňeme slamki, ta chtora še komu ujdze, naj mu budze!
_- Važi - pristal Janko odrazu. - Naj nam ich suďba dodzeľi.
_Zna še: vekša slamka Irinka, menša Amalka. Janko skriva slamki z harscami, obraca ich za chribtom, miša ich, ľem žebi bulo co pravedňejše. A dzivčata stoja, pripatraju še na nas. Očivisno jim dvom calkom šicko jedno, kotra chtoromu pripadňe. Jich, vipatra, ňebarz interesuje aňi toto, jak še stvari budu rozvivac pod žemu.
_I - vicahnul som dluhšu slamku. Janko pľuvnul, zhužval slamki u harsci i ľem prežubroňel prez zubi:
_- Znal som, že som baksuz!
_- Napad z vozduchu! - kričim ja, chvatam Irinku za ruku i caham ju do svojoho dekunga.
_- Hajde! - hvari Janko Amalki. - Hibaj, no. Cože znam s tobu!?
_I von idze napredok a Amalka na par kročaji za ňim do dekunga na koncu Jankovej zahradi. Idze toto "puľče vajco" za svoju suďbu, ňeponahľa, kusa slunečňik, šicko jej jedno, chto ju budze ratovac od toho napadu z vozduchu.
_- Uchodz! - hvari jej Janko, ked scihli po uchod skrovišča.
_- Ňevojdzem! - sprocivjuje še calkom ňespodzivano s oštrim hlasom Jankova suďba.
_- Čom ňevojdzeš?
_- Čomže ši še zrucal odo mňe? Ked som ci frajerka, co še maš jednac zos Petrom i vicahovac me na lutriji?
_- Ich, frajerka! Možeš dumac. Ta co? Ňedumaš ozda, že budzem s tobu do hroba?
_- Ha, tak sme še poradzeli. I Vlado me scel, a ti hvarel, že ja tvoja, ta co teraz vidumuješ? Dala som ci i tintu, i scerače, a dežurala som mesto tebe calu zmenu, dok še ti na odmore fodbaloval. Tedi som ci bula dobra, a teraz som už ňe tvoja, ha?
_- Ha vidziš, že ši moja.
_- Hej, ked ši me na slamki vicahnul.
_- No - hvari Janko - to znači, že nas i suďba zvjazala. Ja ľem scel vipitac, či suďba pravedna.
_Vipatra, že toti slova mali dosc prešvečľivi upľiv za Amalkovo opredzeľeňe, či vojsc, či ňe do dekunga, bo še takoj posle tich slovoch ošmichla i vošla nuka, ňečekajuci, žebi jej to Janko išče raz rozkazal.
_Irinka so mnu vošla bez slova.
_A jaki som ľem bul herbni i pišni, že som nad Jankom vipadnul pobidňik, pravda, zos slamku, aľe pobidňik. To ozda ľem sama Irinka mohla u tej chviľki prečitac na mojej tvari. Pobida vivojovana s lutriju, aľe bula pobida nad istim Jankom, kotri še pravel taki muderec, pretože je, možeš dumac, daskeľo mešaci starši odo mňe.
_- Ta co teraz budzeme? - pita še Irinka, nakadzi šedla na suchu slamu, posceľenu na vlažnej žemi u dekungu.
_- Ha, bavic še - hvarim ja.
_- Jak?
_- Co za pitaňe?! Jak? Zna še, jak še bavja chlapec i dzivče.
_- Tak, jak Janko i Amala?
_- Ša co ja znam či tak isto? Ti mi budzeš žena a ja tebe muž, ta tak.
_Očivisno mi čežko išlo tolkovaňe, jak bi to še, nia, trebalo bavic tu pod žemu.
_- I vec? - insistue daľej Irinka.
_- Co i vec?
_- Cože vec budzem?
_- Budzeš še bac - hvarim ja.
_- Od tebe?
_- Ňe odo mňe. Od bombardovaňa. Avioni ľem co ňenadľeceli nad našu zahradu, a čim zahurča, mi treba da ľehňeme tu na slamu i da še bojime.
_- Na ležaco?
_- Ša, na ležaco. Tak nas ňepotrafja - probujem ja potolkovac Irinki moju zdumanu strategiju. - Ked človek ľeži, čežše može stradac jak nastojaco, odza ši čula.
_- Hej, i ked še boji, ta še jedno gu druhomu i prituľuje, hej?
_- Ša hej, zna še - počinam ja už šmelše otverac svojo karti, ochrabreni s Irinkovim švidkim pochopjovaňom strachu.
_Irinka kľekla, ta hvari:
_- Znaš ti co? Ja še jakošik voľim bac na stojaco. Idzme mi vonka.
_- Aľe potrafja nas! - probujem ju prešvečic do pošľidkoch jej odluki.
_- Krasše še bac na stojaco; hajde, idzme.
_Očivisno som dzeška pohrišel, ked še tota krasna Irinka ňesce bac tu na slami, vjedno so mnu. Aľe pripoznac svoju chibu ňescem i pristavam. Ňedzečňe, aľe co znam, ked Irinka už na vichodze.
_- A dzeže še skrijeme, ked naľeca avioni? - probujem virucic svojo ostatňe oružije za zastrašovaňe Irinki.
_- Ša do maku - hvari odvažno moja pajtaška, a už višla z dekunga i ukazuje na lilovkasti kveciki prave rozkvitnutoho maku. - Ňeuvidza nas aňi u maku. Hajde!
_Ša hat, i u maku še mož bac, dumam sebe i idzem za Irinku prosto do stredku maku i ohľadam še na suešdovu zahradu, či me Janko oddakadz ňevidzi. Ňeľubel bim, ked bi takoj doznal, jak še zakončelo mojo skrivaňe s Irinku, bo až vec še budze chichotac. Na ščesce, Janka ňet. Očivisno, že še von s Amalku prešvečľivše boji. No naisce som chlop. Vipadňem vekši baksuz od ňoho. Aľe Irinka odlučna. Sigurno ju Marča podučela, jak še s chlapcami treba bavic.
_- Hajde, ja še skrila! - kriči Irinka kučaci dzeška u maku. - Ti budz avion, nastraš me. Rozšir ruki, hurč i kruž dookola mňe.
_Čekaj, čekaj! To bi mohlo buc interesantne. Nadľecovaňe aviona nad makom, rozširel som ruki, hurčim, kružim dookola Irinki, vše širše i vše švidše, pokľa ľem široki šoriki s rozkvitnutim makom. Beham, a za mojima rukami ostavaju spadnuti li-lovkasti kveciki. Irinka zviskue, kľapka od radosci. Pači še jej mojo bombardovaňe zahradi, a makovich kvitkoch vše meňej i meňej na krehkich stebelkoch. I mňe še samomu pači take udatne zňičtožovaňe, hoč som u ulohi agresora. Aľe totu ulohu mi dodzeľela Irinka i prijemno še čuvstvum, že je u tej nahodi so mnu zadovoľna. Chto to zna, možebuc zaš ľem išče šicko ňeprepadlo. Možebuc še vracime do dekungu.
_Spadla i ostatňa koruna z mladoho maku i taki ufukani šedam na holu žem kolo rozpoloženej Irinki. Kolo nas pochiľeni i polamani stebelka, jak ked bi kameňec prešol prez našu zahradu.
_- Dobre bulo? - pitam še Irinki.
_- Bulo, bulo!
_- Krasše jak u dekungu?
_- Ša co ja znam? Krašňe bulo, ta!
_Irinka očivisno išče coška rozdumuje. Možebuc še pokajala, že calkom premeňeni cek baviska. Možebuc bi ňebulo zhorše znova, posle takoho udatnoho bombardovaňa, sceknuc do dekunga. Probujem na to zvesc bešedu:
_- Ša, pravo maš, krašňe bulo, aľe mohlo buc išče krasše.
_- Jak išče krasše?
_- Ša ja scel, da še bavime na muža i ženu, a ňe na pilotoch.
_- A muž i žena ňemožu buc piloti?
_- Ša možu, ňeže ňemožu, aľe sme še s Jankom inšak porazdeli - vibehlo mi z ustoch.
_- A ti bi tak, jak Janko sce? Ba kupak! - hvari Irinka i stava zoz žemi.
_- Ha cože! Ti veriš, že dzeci na švet govľa prinoši?
_- Jakej to ma vjazi s govľu?
_- Ma, bome, ma! - tverdzim ja i otrepujem naľipenu hľinu zoz zadku.
_- Ta ochab še! - odvituje Irinka. - Ochab govľu na mire. Opať, jak zrepegala šicok mak. Dostaneš ti od maceri, ľem dok uvidzi.
_Patrim: naisce. Šicok mak zrepegani, aňi jednoho caloho kvitka. Stebelka povaľani. Prava strachota. A Irinka še ľem utla po chvosce i odchodzaci prez zahradovu kapurku na rozchodze skričala:
_- Podlo sce še s Jankom dohvareli! Bojce še vi od avionoch sami, bez dzivčatoch!
_Už jak še mame bac od avionoch, aňi mi ňe briga. Aľe jak še ja mam teraz bac od maceri?
_Bula to za macer prava katastrofa. Gu sebe ňemohla prisc, ked vidzela narobenu čkodu. Proboval jej ja potolkovac, že to u maku bula dziva dzivka, aľe vona ňeznala, co perše robic: či plakac, či mňe bic. Obišla cale sušedstvo, žebi rozblažela svoj smutok za zňičtoženim makom; až še i samej Jankovej maceri viponosovac bula. O, keľo bi mi ľehčejše bulo, ked bi me takoj nabila, a vona aňi ruku na mňe ňedzvihla, ľem zalamala ruki i hartušela u sebe rozpuku i hňiv.
_- Cože? Pošorela ce dziva dzivka?! - kriči jutre Janko prez sušedni prošča i až še treše, tak še rehoči od šmichu. - Dobru ši slamku vicahnul!
_Ňerozdumoval som tedi o tim, co som vicahnul. Ozda ňigda po tedi ňebulo mi tak žaľ maceri, jak tich dňoch, ked za ňu mak zoz zahradi predstavjal skoro jedini zarobok.

Popať i dzecinski pripovedki Mikoli Skubana abo Michajla Kovača.Biblijografija

_ 1968 Tu takoj pri šercu. Pisňi. "Ruske slovo" Novi Sad.
_ 1974 Olovo, čerešňov kvet. "Ruske slovo" Novi Sad.
_ 1977 Ňedam svojo roki i kvit. Pisňi za dzeci. "Ruske slovo" Novi Sad.
_ 1978 Trovač snoch. "Ruske slovo" Novi Sad.
_ 1980 Koňec šveta. "Ruske slovo" Novi Sad.
_ 1981 Čuvare chmaroch. Poema za 1,700.000 hlasi. "Ruske slovo" Novi Sad.
_ 1984 Vina. Pripovedki. "Ruske slovo" Novi Sad.
_ 1988 Obrazi na skori. Ruska trilogija. "Ruske slovo" Novi Sad.
_ 1991 Putovaňe na juh. Poezija. "Ruske slovo" Novi Sad.

_ 1963 Antoloija poeziji bačvansko-srimskich ruskich pisateľoch. "Ruske slovo" Ruski Kerestur.
_ 1984 Antologija ruskej poeziji. "Ruske slovo" Novi Sad.
_ 1990 Chmara na verchu topoľi. Antologija dzecinskej poeziji. "Ruske slovo" Novi Sad.
_ 1990 Križni drahi. Antologija malej prozi Rusnacoch i Ukrajincoch Juhoslaviji. "Ruske slovo" Novi Sad.
_ 1997 Rusinski/ruski pisňi. "Ruske slovo" i Organizacija Rusiniv u Maďarsku, Novi Sad.