Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Michajlo Kovač
(27. 10. 1909 Šid - 2005 Novi Sad)

dzecinski pisňi

ukažka z kňižki - Jani Maľovani (19..)

elegija - Ja dub červotočni (1979)

Biblijografija

_Zakončel učiteľsku školu u Križevcoch. Dluhoročni učiteľ po "ruskich" valaloch, aktivista Ruskoho narodnoho prosvitnoho drustva, Sojuzu ruskich škoľaroch, novinar radija Novi Sad, redaktor dzecinskoho časopisu "Naša Zahradka"...... jest dosc uspišna kňižka za dzeci "Jani Maľovani" autora Michajla Kovača. Tomu istomu ocec Slovak, mac mu Rusnačka a von še trimal za Ukrajinca. Takich zmucenich mame keľo sceš...

Siniša Sopka
Chižočka u interpretaciji Saša Paľenkaša

Naša chižočka
1965?

Chižočko stara, chudobko naša,
ti nam na bilim švece najkraša.
Ti nam najkraša, chižko biľena,
a dobra taka jak mac rodzena.

Ked jar pachňaca do nas zavita,
ked kolo tebe ovoc rozkvita,
ta dumam, chižko moja schiľena,
že ši zoz raju na žem spuščena.

A ked zaš v žime vitri zaviju,
strechu sčaňetu s šňihom zakriju,
tedi jak kvočka šickich nas zberaš,
cepli kridelka na nas presceraš.Dňovi rozpoložeňa
(s c e k a c - ucekac; v i k - vek, storoče; v r e d z i c - mac hodnotu)

Ked dzeň chmarni,
mňe vše laju.
Slova tedi
ňemeraju.
Ocec kriči:
- Noľe, skoč!
Mac zaš na mňe:
- Idz mi z oč!
Rušaj, stavaj,
scekaj, jaj!
Ochab hevto,
toto daj!
Vše, ked u nas
halajk, krik,
mňe dzeň taki
tirva - vik.

A ked krašňe,
ked dzeň jasni,
vec i slova
mili, krasni.
Tedi vredzim
keľo švet
i odo mňe
ľepšich ňet.
Ja mešačok,
ja kozačok,
ja hvizdočka,
ja babočka.
Až i žabka
i pša labka,
i žvirinka,
i rošľinka,
pitomina
i dzivina,
dobra, krasna,
mila, fina...
tak už ľehko
sinom buc.
I dzeň prejdze
- okomhnuc.

Popať i dzecinski pisňočki Serafini Makajovej abo Mikoli Skubana.Kurka še pochorela
Z kňižki "Jani Maľovani"
(k a n d u r - kocur; s o v i t o v a c - radzic; z a - na; p o d p o l n o - calkom; t r u d - robota, namaha)

Jednoho dňa pochorela še Ferkova kurka i dala volac sušeda Burka. Ferko takoj toho rana na dzveri Burkovo podurkal. Burko išče spal, ta še dakus zos Ferkom i vadzel, že ho tot tak včas rano prebudzel. Aľe Ferkovi ňebulo do zvadi, aňi do paradi. Preto Burkovi hvarel pokorno jak dajakomu dochtorovi:
_ - Burku, moja kurka chora. Treba jej pomoc od dochtora!
_ Burko še tedi jak dajaki pravi dochtor spakoval, pošol zos Ferkom i dluho Marcipaňu prepatroval. A vec, ked bul zos prepatrunkom hotovi, hvarel Ferkovi:
_ - Kurka ci še pochorela, bo barz vihladňela. Aľe ja jej dam taki ľiki, jaki ňenajdze aňi u apatiki. Mam doma jednu kosc barz smačnu odloženu. Doraz ci ja totu kosc priňešem, ta ti s ňu ľehko viľičiš svoju ženu.
_ I naisce: priňesol Burko kosc kurki Marcipaňi, aľe vona - aňi, aňi... Kosc aňi ňeprobovala, aľe takoj druhoho dochtora volac dala. Ferko ňemohol s hlavu do mura, ta mušel pojsc po Mikolu kandura. Prišol i kandur. Marcipaňu prepatroval a vše s tim bilim bajusom hore-dolu pocahoval. Ta i von, ked bul zos prepatrunkom hotovi, hvarel zastaranomu Ferkovi:
_ - Kurka ci še pochorela, bo bi barz jesc scela. Ja doma mam pod stolom misočku mľečka odloženu, ta ci možem dac, žebi ši viľičel svoju ženu.
_ Kandurik priňesol mľeko Marcipani, aľe vona - aňi, aňi... Mľečko ňekoštovala, aľe Ferka po trecoho dochtora posilala.
_ Kohucik aňi teraz ňemohol s hlavu do mura, ta pošol po Ďuru kačura. Ked še Ferko Ďurovi viponosoval, kačur mu hvarel, že von po teraz už sedem kački od všeľijakich chorotoch poviľičoval. Prišol i von gu Marcipaňi i dosc dluho kolo ňej zaskakoval, a vec tak mudro Ferkovi sovitoval:
_ - Kurka ci še pochorela, bo barz vihladňela!
_ Ferko ňebul veseli, bo mu to i druhi dochtore hvareli. Až i ľiki, co jej toti dochtore prepisali, ňe pomahali.
_ - Jej treba - hvarel kačur - jedno žabče i to žebi ho preľigla našče. Idz, Ferku, vlap jednu malu žabku, ta zos tim viľičiš svoju babku.
_ Pošol Ferko, vlapel žabku i priňesol ju Marcipaňi, aľe vona aňi, aňi... Žabku aňi ňerušela, aľe zaš druhoho dochtora scela.
_ Pošol Ferko po kozičku. Koza vžala šena polnu torbičku, kurku prepatrela, s bradičku kivala i tak Ferkovi zamečala:
_ - Kurka še pochorela, bo bi barz jesc scela. Ked sceš, žebi ci vizdravela žena, davaj jej každi dzeň jedno naruče šena.
_ Daval Ferko i šena Marcipaňi, aľe vona aňi, aňi... Šeno aňi ňekoštovala aľe takoj znova druhoho dochtora vimahala.
_ Vec kohucik prišol pred našo dzveri, ta še počal ponosovac mojej maceri:
_ - Moja še kurka pochorela, ta bi dobroho dochtora scela. Či vi dajakoho dobroho dochtora ňeznace, ľebo možebuc ľik za kurkovu chorotu mace?
_ Mac mňe vonka povolala, ta me ľičic kurku poslala. Ja kurku prepatroval, do očoch jej zakukoval, horučku meral, do harla užeral i ked som bul zos prepatraňom hotovi, ja hvarel na rozum Ferkovi:
_ - Kurka ci še pochorela, bo bi barz jesc scela!
_ Aľe Ferko i daľej bul ňeveseli:
_ - To mi, hvari, i druhi dochtore hvareli. Išče i ľiki prepisali, aľe toti ľiki ňič ňepomahali.
_ Tak še mi Fjerko ponosoval i smutno na mňe popatroval. A ja mu hvarel:
_ - Kohuciku, braciku, naj ce ňeboľi hlava. Uvidziš, ňeodluha tvoja kurka budze podpolno zdrava.
_ Potim som jej zoz mirički priňesol lupanej kukurički. Marcipaňa, ked kukuričku zbačela, takoj še - rozkrakorela. Zarenka ľigala, a na mňe s jednim okom džmurkala. Ferko še barz zradoval, ta mi krašňe podzekoval:
_ - Dzekujem ci, Jani, že ši trudu ňesanoval i moju Marcipaňu od šmerci viratoval.

Popať i dzecinski pripovedki Ďuri Papharhaja abo Mikoli Skubana.Ja dub červotočni
1976

Ja dub červotočni,
chtoroho chto zna chto
i chto zna kedi
tu na tej hluchej hori
posadzel,
žebim še na slunku sušel,
zoz chmaroch vodu pil,
s vitrom pravocel
i vadzel.

Ja dub červotočni,
chtoroho ňeška - jutre
chto zna chto
i chto zna kedi
zoz pňaka mojoho
s pilu času zubatoho
po samu žem spiľi
hlavu ňemudru,
vjedno zos celom prachňavim,
na lono ceple
maceri žemi schiľi.

Ja ňeznam chto zoz stebla
konari mojo suchi
orubovac budze
i keľo od stebla toho
prachňavoho hodni
za dobro tich živich
chasnovac ľudze.

Aľe verim, že hoľem jeden chasen
budze od toho mojoho
dluhoročnoho
tirvaňa i trudu.
Budze to oheň od tich konaroch,
na chtorim ľudze, ked žima scišňe,
zdreveňeti ruki a, chto zna,
možebuc i šerco svojo
zohrivac budu.Biblijografija

1964 Moj švet. Pisňi. "Ruske slovo" Ruski Kerestur.

1970 Cichi vodi. Vibrani pripovedki. "Ruske slovo" Novi Sad.

1972 + Štefan H u d a k : Hric Bandurik. Roman. "Ruske slovo" Novi Sad.

1977 Perši radosci. Pripovedki za dzeci. "Ruske slovo" Novi Sad.

1979 Pisňi ďida zahradara. Pisňi za dzeci. "Ruske slovo" Novi Sad.

1982 Cehľarňa. "Ruske slovo" Novi Sad.

1983 Na okrajisku. Pripovedki. "Ruske slovo" Novi Sad.

1985 Švetla večarovo. Pisňi. "Ruske slovo" Novi Sad.

1987 Hľiboki koreňi. Pripovedki. "Ruske slovo" Novi Sad.

1988 Kapka po kapku život odceka. Zapiski. "Ruske slovo" Novi Sad.

1989 Ja dub červotočni. Vibrani pisňi. "Ruske slovo" Novi Sad.

1990 Chižočko stara. Vibrana dzecinska poezija. "Ruske slovo" Novi Sad.

1989-2005 Vibrani tvori 1-7. "Ruske slovo" Novi Sad.


1963 Antologija poeziji bačvansko-srimskich ruskich pisateľoch. "Ruske slovo" Ruski Kerestur.

1964 Antologija dzecinskej poeziji bačvansko-srimskich ruskich pisateľoch. "Ruske slovo" Ruski Kerestur.

1984 Antologija ruskej poeziji. "Ruske slovo" Novi Sad.

1990 Chmara na verchu topoľi. Antologija dzecinskej poeziji. "Ruske slovo" Novi Sad.

1990 Križni drahi. Antologija malej prozi Rusnacoch i Ukrajincoch Juhoslaviji. "Ruske slovo" Novi Sad.

1997 Rusinski/ruski pisňi. "Ruske slovo" i Organizacija Rusiniv u Maďarsku, Novi Sad.