Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ž u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Deneš aka Dejneš aka Sliepkovce
N48°40' E21°56'
_
Obisce z roku 1919 foceno roku 1965Valal na pravim brehu dolňoho ceku Laborca. Vzňiknul po roku 1900 ss-v od povodňami suženoho staroho valalu Œžipkovce.


Deneš kolo r. 2003 s viznačeňom starich Œžipkovec


Katastralna mapka starich Œžipkovec z r. 1867Zapis ňemenovanoho denešskoho škožara z roku 1960 z archivu Štefana Tobika.

Muj dzedo a moja baba œe narodziži na starim valaže, u Œžipkovci. To bul taki ňevežiki valal, co u ňim bulo das 40 chiže. A to po 5 až 6 chiže buži na jednim fundušu. A zo staroho valala chodziži do Stražov na majir do roboti. Kedi jaka robota bula, taka œe robila. Najvecej œe robilo s volmi. Težo zarobiži, co žedvo žiži so svoju rodzinu. Maži trojo dzeci, jedna umarla, druhi šol dzeœka do Kanadi a treci ostal doma. Žiži vše ňeveœelo. To šicki žudze žiži ňeveœelo, bo tu viživala voda a šicko brala, œeno, zarno, že až do chižov voda išla. Okrem toho, že viživala voda, bula iœče i vežka burka, a to taka, že poprevracala pževňe aj chiže, a stromi poprevracala tiž, tak, že œe ňedalo ukoňec valalom aňi pešo prejs. Okrem vodi, burki, buži iœče i ohňe, a žem taki mali buži u našim valaže, že žudze takoj zahaœiži. Najvekši oheň u našim valaže bul taki, co zhorela chiža, a to žem jedna. Raz prišla vežka hrimota, burka, vežki diŸ žal a žudze buži u chižov a začalo triskac tak, že treslo do jednej pževňi, žudze o ňičim ňeznaži, až veckaž œe nazbehovaži, aže už bulo ňeskoro, bo pževeň už zhorela a šicko, co bulo u ňej. Oňedluho œe začala vojna, tu raz jedno rano zabubnovaži, žebi šicki chlopi išži na mobilizačku, ženi-dzeci doma plakaži, a chlopov zabraži na hraňice. Ňemci ich zabraži a buži u Ňemcov u lagrov. Tam œe maži podlo, jejs maži barz malo, aňi šati ňemaži, a muœeži čežko robic. A ženi doma œe trapiži, maži dekungi a tam œe chovaži. Jak už fronta baržej od nas prechadzala, ta už œe partizaňi pricahovaži z hur. Davaži jim jedzeňe a šicko, co jim trebalo.