Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Žirovce
N48°48' E21°28'

_
Erb Herľan a ŽirovecValal na zapadňim svahu Prešovsko-tokajskoho chribta. Ňeś naľeži pod obec Herľani, virosňacu z drobnej kupeľnej osadi naľežacej koncom 18. st. pod Žirovce.


Žirovce a Herľani r. 1819, za druhoho vojenskoho mapovaňaNajstarši zapis slovenskej beśedi zo Žirovec na str. 351 u:
S. C z a m b e l : Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských jazykov. I. odd., I. čiastka: Východoslovenské nárečie. Turčiansky Sv. Martin 1906.