Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Kľuknava
N48°55-56' E20°56'

_



Valal na Kľuknavskim jarku - ľevobrežnim pritoku Hornada.


Richnava a Kľuknava medži r. 1782-5, za peršoho - Jozefinskoho vojenskoho mapovaňa.



Najstarši zapis slovenskej beśedi z Kľuknavi na str. 236 u:
S. C z a m b e l : Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských jazykov. I. odd., I. čiastka: Východoslovenské nárečie. Turčiansky Sv. Martin 1906.




Z ľitadla