Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Bači Ďura
z Kerestura

(...)

_


Bači Ďura (vl. menom Julian Pap) vidal svojo humoreski u dvoch kňižkoch i u novinkoch Ruske Slovo, u Kalendaru i u Švetlosci.Mladi i krasni

Dakedi sme buli i mladi i krasni,
a teraz sme už ľem krasni

E-ej, spravdi, buli to dakedi krasni časi. Pametam že ked som bul mladi ta som ľubel jar, ked šicko ožeľeňeje, rošňe, rozkvita i pachňe. Vec, ked som došol do dajakich uzretich rokoch, ked som še ožeňel s Haňu i ked sme počali gazdovac, ľubel som ľeto, horuce, klasate, s maradikami u honoch i trešku u humňe. Prechodzeli roki, a ja poľubel ješeňski farbi, lilovo i žovti ľisca, červeni i zlatni jabluka, uzreti čutki; zrana molha, prez dzeň ceplo, a ňehoruco. A teraz, co daľej, ta najvoľim žimu. Ked šňih zaveje i scišňe mraz, že še i mačka gu psovi pita spac, mi sebe s Haňu natopime do ruskoho peca i drimeme na patki. Abo še pripatrame prez oblak - pada šňih jak taščata, a mi kusame magočki i spričkame še pod pecom. Ja Haňi, že ochabela mľeko na šporhetu i pošla do malej službi, a vona mňe, že som zaš puščel kandura do kuchňi...
A že čas friško prechodzi, i to pravda. Ňe že idze, aľe ľeci! Ha, vidzi še mi, že teraz ľem bul Novi rok, a von už stari. Ša ked som bul legiň, ľedvo som čekal sobotu, ňijak ju dočekac, žebim pošol do karčmi, na taňec, a teraz - dok še obraciš, ta každi druhi dzeň sobota, a malo-malo ta Kračun i Novi rok...
Moj ďido Petro - davno už spočiva - znal povesc že: "Ňeznam jak to, skorej bulo polno starich ľudzoch u cerkvi, a teraz aňi jednoho ňevidzim!" Ta i ja už tak. Hinto som višol na kovruš, dze som od ľegiňstva staval, ľedvo som še vigrabal, poohľadam še, a vono sami chlapčiska kolo mňe. Tu už, reku, ňemam komu dvojic.
Znace jak našo stari hutoreli: "Dakedi sme buli i mladi i krasni, a teraz sme už ľem krasni!"
Chtoriš dzeň som nakrucel hodzinu na mure, totu z kuľami, co mi ju Haňa do talu priňesla. Podzvihal ja kuľi, že reku teraz mir do tižňa. Ked vono - ďuga! Vojdzem ja jutre dzeň do chiži, a hodzina stoji, kuľi viša až po žem. No co za boža hodzina, dumam sebe, ozda še ňepohubela? Ta som pošol po Elemira hodzinkara. Von rokami robel u varošu, a teraz je u penziji, ta kedi-ňekedi pridze do valalu. Prišol von, pocahnul hodzinu, a vona - idze.
- Ďuro, hvari, kedi ši podkrucal totu hodzinu?
- Ha, včera, hvarim.
- E, jakbaču to bulo hevtoho tižňa!
- No, ozda ňe? Ša prešlo mi okomhnuc!
- E-e, Djuro, hvari mi Elemir, hodzina idze, a mi vše na jednim mesce.
- Ňe že sme na istim, - dodavam ja, - aľe idzeme nazadok. U rikvercu sme, majstor, i vše nas baržej caha gu žemi. I vidzi še mi, že hoč jak obraciš, vše nam idze jakoš ľebo narubi, ľebo naspak, ľebo horebzdom.
A čom še mi tak vidzi, druhiraz vam povem.

(Zoz kňižki "Ej, bul to kediš krasni čas")


Šoping u starim kraju

Bulo to išče tedi, ked sme žili u veľkej deržavi, ked do nas prichodzeli hosci z Rusiji t.j. Sovjetskoho Sojuzu, Rumuniji, Čechoslovackej i druhich žemoch, za chtorich sme buli Amerika, ta predavali kojco po pijacoch - sudzini, firongi, handri, pachňački, lakotki, drobni alati i inše, co trebalo i ňetrebalo do obisca, a šicko "za jednu červenu". Nam to ňebulo drahe, a voni za toto, co predali, kupeli u nas dakus devizi, s chtorima mohli "pokerpic" domašňi budžet, abo znova daco kupic na targovinu.
Šľidom takoho "biznisu" rušeli i našo ženi i podajeden chlop "na šoping" do Vostočnej Slovackej abo Zachodnej Ukrajini, už i preto, že še tam, u starim kraju, mož zhvaric po našim. Prišla tak jedna grupa do Košicoch i pitaju še, že dze tu robna kuča. Ňichto ňeznal. Hvareli im, že take u ňich ňet. Jak to? - čudovali še. Taki varoš, a ňema robnu kuču!
Jakoš našli obchodni dom, poopatrali šicko u ňim, ta chlopi pitali kupic bušilicu. Hvareli im, že take ňemaju. Zaš še čudovali. Taki veľki duťan, a ňema bušilicu! A burgiji mace? - pitaju še. Aňi take ňemali. Až, zadumajce, ňemali aňi delovi za "škodu"! Ponukali im ľem jakiš zapčastini za "ladu", aľe našo ňerozumeli, co to.
Na druhim kraju duťanu ženi nakupeli harčki, miski, šerpeňi i druhu vekšu i menšu sudzinu. A poklopci mace? - pitaju še. Ľubezni predavački zľehli s pľecami.
I tak našo "targovci" nakupeli toto, co mohli ukazac s paľcom, a vecej toto, co ňedumali kupic, i pošli daco pojesc i popic. U Maďarskej kupeli salami, sira i "barack" (kajsovej) paľenki, ta še vraceli domu.
Jednej soboti na pijacu rozloželi svoju robu chlop i žena z Vichodnoho Slovenska, "od Prešova", jak hvareli. Jeden naš čeľedňik zbačel mašinku, jaku ňenašol, ked bul u Slovackej, ta še pita, že počim.
- Dumace vartačka? - pita še mu Vichodňar, čisto po našim.
- Ha hej, toto.
- A mame i furovi za ňu. I dajaki časci za "škodu"... Jaki vam treba?
- Mame i sudzini, nia, s pokrivkami! - dodava žena.
Čeľedňik še poškrabal za ucho. - Ta ja prešol šveta, - hvari, - a až doma som še ohutal, že našo stari vartali dziru s vartačku i furovom, na sudzinu kladli pokrivku, a časci do koča pravel kovaľ abo koľesar.
- Ti dumaš, že ked pojdzeš do šveta, takoj mušiš bešedovac po stranski, jak na filmoch! - hvari mu kolega, chtori sluchal, o čim bešeda. - Ša bešeduj po ruski, naj ce cali švet rozumi!